J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2012

JAK FONDEN

AF UFFE MADSEN FORMAND FOR JAK FONDEN

JAK Fonden blev stiftet i 1990 med det formål at yde støtte til Landsforeningen JAK. Hensigten var at modtage donationer fra medlemmer af JAK og kunder i JAK pengeinstitutterne samt andre interesserede personer, som ville sikre sig, at midlerne gik til det ønskede formål.

I 1998 blev Fondens formål udvidet til følgende formulering, som stadig er gældende:
Fondens formål er at virke for fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis – såvel inden for som uden for Danmarks grænser.
Hensigten i den forbindelse er at give støtte til aktiviteter, der udbreder kendskabet til JAKs ideologi (Jord – Arbejde – Kapital) til fremme af økonomisk og åndelig frigørelse.

Fonden blev etableret gennem en donation fra fhv. skotøjshandler og biavler Jens Marinus Revsbech Sørensen, Ørsted på Djursland, som i 1990 skænkede et beløb på 211.000 kr., og samtidig indsatte han Fonden som universalarving, idet han ikke havde nære familiemedlemmer. Han afgik ved døden i 1996, hvorefter Fonden overtog hans ejendomme, kunstgenstande samt andre aktiver. De samlede værdier, som gennem salg af aktiverne dermed tilflød Fonden, blev på 134.000 kr.

Efterfølgende har Landsforeningen JAK overført midlerne fra
K. E. Kristiansens Mindefond
Frederik K. Kristiansens Mindefond
Peter Madsens Mindefond
til JAK Fonden.

Siden Fondens start er der ydet donationer til Fonden på i alt 1.241.000 kr.

Fonden har siden starten ydet tilskud til Landsforeningen JAK på 206.000 kr.,
hvoraf langt den største del er anvendt til finansiering af ”Bogen om JAK”. Derudover er der ydet et tilskud på 25.000 kr. til ”Projekt Bæredygtig Økonomi”.

Fondens samlede formue er ifølge årsregnskabet for 2010 på ca. 1.064.000 kr., der er placeret på følgende måde:


Ud over de indbetalte donationer har en række personer overdraget rentefrie lånemuligheder i JAK pengeinstitutterne til Fonden. Disse lånemuligheder anvendes sammen med Fondens egen lånemulighed, der er optjent gennem garant- og andelsbeviserne, som rentefrie uddannelseslån til unge mennesker. Fonden disponerer på nuværende tidspunkt over ca. 6 mio. rentefrie årskroner.

Hvordan kan man donere midler til Fonden?
Der kan gives støtte til Fonden på mange måder - ikke nødvendigvis kun pengegaver. Hidtil er der bl.a. skænket Fonden et ubebygget jordstykke, en mønt- og smykkesamling samt andels-/garantbeviser i JAK pengeinstitutter. Især den sidstnævnte mulighed kan være særdeles interessant, idet en del ældre JAK kunder har mange andels-/garantbeviser i deres JAK pengeinstitut, hvilket kan skabe problemer for pengeinstituttet, hvis arvingerne ikke ønsker at beholde beviserne.

For at undgå denne situation kan nogle af beviserne skænkes til Fonden, der ikke vil kræve dem indløst, og dermed sikrer de såvel pengeinstituttet som de formål, der støttes af Fonden.
Derudover kan der overdrages rentefrie lånemuligheder i JAK pengeinstitutter, såfremt kontohaver ikke selv har behov for at gøre brug af lånemulighederne.

Midlerne er i Fonden øremærket til billige uddannelseslån.

Fondens bestyrelse
Fondens bestyrelse skal iflg. fundatsen bestå af 5-7 personer, hvoraf 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for Landsforeningen JAK. I øjeblikket består bestyrelsen af 6 medlemmer.
At være medlem af JAK Fondens bestyrelse kræver opmærksomhed over for gældende lovgivning, men naturligvis også over for fundatsens forskrifter, hvor bl.a. kan nævnes,

– at et bestyrelsesmedlem ikke kan klæbe til taburetten, hvis et flertal af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring om hans/hendes udtræden

– at ingen kan vedblive som bestyrelsesmedlem, men skal fratræde ved det fyldte 70. år

– at ingen kan være medlem af Fondens bestyrelse, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen i et dansk aktieselskab

– at bestyrelsen ikke modtager vederlag for bestyrelsesarbejdet

– at bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed

Den nuværende bestyrelse består af:
Anne Grete Buhl, Ørbæk
Tonni Carlsen, Taars
Jakob Mikkelsen, Oksbøl (udpeget af Landsforeningen JAK)
Uffe Madsen, Silkeborg (formand)
Wolmer Møller, Hvidovre
Helle Oldefar, Odense (udpeget af Landsforeningen JAK)

Med undtagelse af medlemmer udpeget af Landsforeningen JAK er bestyrelsens medlemmer selvsupplerende, og der er udpeget suppleant for hvert enkelt medlem.
Alle bestyrelsesmedlemmer i Fonden tager meget gerne imod henvendelser, såfremt der måtte være spørgsmål el.l. til Fondens arbejde. Telefonnumre og e-mail adresser kan findes under
www.jak.dk

RENTEFRIE UDDANNELSESLÅN GENNEM JAK FONDEN
JAK Fonden råder over betydelige rentefrie lånemuligheder i JAK pengeinstitutter, og disse lånemuligheder skal anvendes til at hjælpe unge mennesker med økonomien under deres uddannelse. I den forbindelse er en uddannelse ikke nødvendigvis en længerevarende teoretisk uddannelse – også kortere faglige uddannelser er omfattet af lånemuligheden.

Hvert lån kan maksimalt ydes på 60.000 kr., og beløbet skal anvendes til uddannelsesrelevante udgifter. Lånebeløbet udbetales løbende til dækning af uddannelsesudgifter. Efter uddannelsens færdiggørelse afvikles lånet over maksimalt 5 år.

Lånene ydes til lånsøger af et JAK pengeinstitut, som Fonden har samarbejde med. Når Fonden modtager en ansøgning om uddannelseslån, videresendes den godkendte ansøgning til det JAK pengeinstitut, der ligger nærmest ansøgeren, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at etablere kundeforholdet. Ansøgeren kan også selv fremsætte ønske om et bestemt pengeinstitut. Det er pengeinstituttet, som suverænt tager stilling til lånsøgers kreditværdighed, sikkerhedsstillelse m.v., og har drøftelserne med ansøger om lånet.

Lånet ydes billigst muligt – dvs. til det administrationsgebyr, som det pågældende pengeinstitut beregner sig for rentefrie udlån.

Låneansøgning findes på www.jak.dk under JAK Fonden.

Den udfyldte ansøgning fremsendes til:

JAK FONDEN
ved Uffe Madsen
Slåenbakken 6
8600 Silkeborg
E-mail: uffemadsen@mail.tele.dk
 

 

J.A.K. bladet