J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2010

ATT UTMANA SINA ERFARENHETER, TA STÄLLNING OCH HANDLA FÖR EN RÄTTVIS EKONOMI

– om JAK Medlemsbanks ungdomsverksamhet

Det är söndag morgon, den 20 september. Vi håller JAK Skola för unga med 25 deltagare på Sunne Vandrarhem i Värmland. Under helgen har vi blandat presentationer med gruppövningar, samtal och diskussion, reflektion och film. Vi har haft härligt väder och hållit till mycket utomhus. Vi har också ätit god ekologisk och närproducerad mat. Syftet med kursen är, att deltagarna ska få förståelse för, vad JAK Medlemsbank är, varför vi driver en räntefri bank, och hur den fungerar. Deltagarna är i åldern 18 – 25 år och kommer från hela landet. Vi bor tillsammans och umgås under en helg. Intensivt, men trevligt! Det är viktigt för oss att skapa en god stämning, att ha roligt, att deltagarnas frågor, tankar och idéer får stort utrymme, och att alla känner sig delaktiga i gruppen. Nu är det sista dagen på kursen, som pågått sedan fredag eftermiddag. Det blev en sen kväll för många igår, men det märks inte. Deltagarna avbryter med mycket frågor och kommentarer.

I köket invid det rum, vi nu håller till, sitter två av vandrarhemmets övriga gäster och äter frukost. Det är ett äldre par. Jag går in i köket för att försäkra mig om, att vi inte har disk och annat kvar från vår frukost, som står i vägen för dem. Kvinnan vänder sig till mig och frågar, vilka vi är. Jag berättar, att vi är från JAK Medlemsbank. Hon har aldrig hört talas om JAK. Säger att hon suttit och tjuvlyssnat på oss, att det låter spännande, och att hon inte kan låta bli att fråga. Jag förklarar kort, vad JAK är och berättar, att vi lägger mycket resurser på kurser som denna, som syftar både till, att medlemmar ska få veta så mycket som möjligt om, hur JAK fungerar och till att bredda och fördjupa samtalet om ekonomi i samhället. Spännande, att ni har så många unga medlemmar, säger hon. Jag svarar, att denna kurs är särskilt riktad till ungdomar, och att de kommer från hela landet, men att vi är en växande folkrörelse, och att det är på ungdomssidan, vi växer snabbast. (Under 2008 fick vi 14% nya unga medlemmar. I stort ökande vi med 4%). Innan vi avslutar samtalet, säger hon, att det är trevligt att sitta och tjuvlyssna på oss, och att det bådar gott för framtiden med unga människor, som pratar ekonomi på ett sådant seriöst och engagerat sätt. Jag säger, att det tror jag med.

Jag, som skriver, vikarierar som Ungdomskonsulent i JAK Medlemsbank och har blivit ombedd att berätta om vår ungdomsverksamhet. Att jobba som ungdomskonsulent i JAK Medlemsbank innebär, att jag ständigt inspireras, utmanas och utvecklas genom unga medlemmars tankar, frågor och idéer om ett rättvisare och mer hållbart samhälle. JAK Skola för unga, som händelsen är tagen ifrån, är en central del i denna verksamhet. Men innan jag fortsätter med ungdomsverksamheten, vill jag beskriva vår medlemsverksamhet och idéspridning, dess syfte, mål och medel, mer övergripande.

I Sverige växer JAK främst tack till ideellt aktiva medlemmar, ofta organiserade i lokalavdelningar. Det är genom dem, som kunskapen om att JAK finns, varför vi finns, och hur banken fungerar sprids. På central nivå har vi en Medlemschef, som har huvudansvar för medlemsverksamheten. Till sin hjälp har hon tre Konsulenter, en Ungdomskonsulent och en Medlemssamordnare, som tillsammans utgör ”Idé- och medlemsstöd”. Ide- och medlemsstöd är en central avdelning i JAK, vid sidan av Bank och Stab/IT. Syftet med avdelningen är, att de ideellt aktiva ska få det stöd i form av resurser och kunskap, de behöver för att bedriva sin verksamhet. Målsättningen för Idé- och medlemsstöd är, att medlemmarna ska få veta så mycket som möjligt om JAK Medlemsbank och räntefri ekonomi, att det i sin tur kan:
• utöva sitt ägaransvar och delta i den demokratiska processen att utveckla JAK
• använda sig av JAK Medlemsbank på bästa sätt
• sprida JAKs idéer i det sammanhang de befinner sig.

Utan kunskapen som är förutsättning för ägaransvaret, nyttjandet och idéspridningen, skulle vi inte vara en växande och demokratisk idédriven rörelse och en väl fungerande räntefri bank, som ägs och styrs av sina medlemmar.

Vårt verktyg för att öka kunskapen är Folkbildning. För oss handlar folkbildning om lärande, som tar sin utgångspunkt i deltagarnas behov och erfarenheter. Lärande är här inte en envägskommunikation av information, utan en ständigt pågående process, där individen utmanar sina erfarenheter, tar ställning och handlar. Vi tror, att gruppen är viktig för individens lärande, något som kräver, att vi ser till, att alla känner sig delaktiga och får möjlighet att formulera och testa sina värderingar och kunskaper. Folkbildning handlar både om individen och om samhället. Den ska enligt svenska staten:

”vara fri och frivillig, bidra till livslångtlärande och öka människors makt över sina liv” samt ”bidra till demokrati och erbjuda mötesplatser för människor och fungera som en arena för diskussioner kring samhällets stora framtidsfrågor och utmaningar”
Ur Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra 2005/06:192.


Vi får inget statligt stöd för vår ”Folkbildning för rättvis ekonomi”, men vi samarbetar mycket med Folkhögskolor och Studieförbund, och målsättningarna ovan stämmer väl in på vår verksamhet. Vi har verktyg för individens ekonomiska frigörelse genom att driva en räntefri bank och stimulera till ökad kunskap om möjligheter utifrån sin egen situation. Vi är samtidigt ett forum, där vi breddar och fördjupar samtalet om ekonomi i samhället. Det är viktigt för oss att använda ett enkelt språk, och vi betonar, att ekonomi är något, alla kan vara med och diskutera. De normer och de maktrelationer, som råder idag, upprätthålls till stor del av ett utestängande språk om ekonomi. En sådan central norm är räntan. Vår stora utmaning är att ifrågasätta den. För att det ska gå, måste vi få samtalet att handla om mänskliga val och värderingar.

JAK Medlemsbanks satsar särskilt på unga medlemmar i åldern 16–25 år. Det är därför, vi har en centralt anställd ungdomskonsulent, som har särskilt ansvar för att uppmuntra och stötta unga medlemmars engagemang, att verksamheten passar unga, och att unga medlemmar kan ta plats i organisationen. I praktiken innebär det att: finnas tillgänglig för unga medlemmars frågor och förslag; att samarbeta och skapa nätverk med andra organisationer, som jobbar med unga för en rättvis och hållbar värld; att se till, att information om, vad som händer i JAK, når unga; samt att anordna arrangemang särskilt riktade till unga medlemmar. Två gånger per år håller vi JAK Skola för unga. Det motsvarar grundkurs i JAK Medlemsbank, som vanligtvis arrangeras av lokalt ideellt aktiva, och som har lokal uppslutning. JAK Skola för unga arrangeras från centralt håll, och der kommer deltagare från hela landet. Vi håller också mindre JAK Skolor för unga inom ramen för utbildningsprogram eller kurser på folkhögskolor.

Ungdomssatsningen innebär också, att vi kan göra särskilda resor med unga medlemmar. Nu när jag skriver, är det en vecka kvar till FNs ministertoppmöte, COP15 i Köpenhamn. Jag åker tillsammans med min kollega Miguel Ganzo, som samordnar JAKs internationella arbete, och tolv unga medlemmar. Under hösten har vi förberett oss genom ett samtal om klimatförhandlingarnas knäckfrågor och räntans inverkan på miljö. Även om det på många sätt känns oroligt inför mötet i Köpenhamn, ser jag mycket fram emot vår resa. Jag är glad, att vi anordnar en workshop tillsammans med er i Danmark och JAK Bank Italia. Det ska bli inspirerande att träffas! Framförallt hoppas jag, att politikerna vågar tro, att en annan värld är möjlig!

JAK Medlemsbank:
• verkar för ekonomisk frigörelse och en rättvisare ekonomi, räntefri ekonomi;
• passar in i en ekologiskt uthållig utveckling;
• är en organisation, där även ungdomar kan ta plats.

Denna bild av JAK Medlemsbank vill vi fortsätta att sprida. Om nya medlemmar vet, vad de ger sig in i, dvs om de fått chansen att ta ställning till, om JAK Medlemsbank är bra med utgångspunkt i sina egna värderingar, har vi en bra grund att fortsätta växa utifrån.

Vänliga hälsningar
Sofia Hamrin (vik Ungdomskonsulent JAK Medlemsbank)
 

J.A.K. bladet