J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2008

Har J.A.K. en fremtid?

Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Jeg møder af og til spørgsmålet: Har J.A.K. overhovedet en fremtid? Det gør du måske også. Og har J.A.K. så en fremtid? På den ene side er vort medlemstal i Landsforeningen J.A.K. konstant faldende, og det samme er antallet af pengeinstitutter, der arbejder på J.A.K.s værdigrundlag. Sådan har det efterhånden været i en del år. Vi har i Landsforeningen svært ved at stille en handledygtig og stærk bestyrelse. Det er længe siden, at der har været flere end det nødvendige antal kandidater fra repræsentantskabet til bestyrelsesposterne, og end ikke det har været tilfældet på det seneste. På den anden side stiger antallet af brugere af vore pengeinstitutter støt sammen med den samlede balance.

Er det ikke et klart signal til, at vi nu må overveje kraftigt at lukke og slukke, før det bliver alt for pinligt? Det vil en del mene. Jeg er ikke én af disse! Tværtimod tror jeg, og det vil jeg gøre til enhver tid, at vi blot ikke har forstået, hvordan opgaven skal løses. Af ting, der vejer tungt til fordel for at lukke foreningen, er der nok, så dem vil jeg slet ikke beskæftige mig med. Jeg vil derimod prøve at finde de positive ting og at se mulighederne.

På forårets repræsentantskabsmøde havde vi en runde, hvor vi prøvede at afdække potentialet blandt de helt unge i J.A.K. arbejdet, og ved en rundringning til J.A.K. pengeinstitutterne om samme emne svarede alle positivt på spørgsmålet, om de kunne foreslå et eller flere unge mennesker til et kursus for fremtidens J.A.K. bestyrelser. Det ser ud til, at vi forholdsvis let kan nævne ca. 20 navne på unge mennesker, hvoraf flere rent faktisk deltog i repræsentantskabsmødet i april som valgte repræsentanter. Det er meget positivt og giver gode muligheder, hvis vi tackler tingene rigtigt.

Dernæst er der sket det, at der er ved at være et rigtig godt grundlag for samarbejde mellem Landsforeningen J.A.K. og bevægelsens pengeinstitutter. Vi bliver i Landsforeningen mødt med en positiv og åben holdning, når vi beder om samarbejde til udvikling af strukturen i J.A.K. bevægelsen.

På det lokale plan er der ligeledes opbakning til J.A.K. arbejdet fra pengeinstitutterne, der villigt bidrager økonomisk og på anden måde til det lokale arbejde.

I J.A.K. bladets redaktionsudvalg er der gode kræfter, der arbejder for udvikling af J.A.K. gennem udgivelse af et godt og læseværdigt J.A.K. blad med en god blanding af J.A.K. og emner, der ligger inden for den idémæssige forståelsesramme, der tilsammen tegner J.A.K.

I J.A.K. Fonden sker der ligeledes et godt arbejde for J.A.K. ideernes fremme, som det senest er sket med et stort arbejde, der ledte frem til udgivelsen af J.A.K.s historie.

J.A.K. pengeinstitutterne efterspørger os som tydeligere samarbejdspartnere i oplysningsarbejdet omkring J.A.K.s idegrundlag.

J.A.K. - foran i tiden - hele tiden
Man taler ofte om, at noget eller nogen har været forud for sin tid. Det er ofte blevet sagt om J.A.K., og jeg hørte det igen så sent som i går fra en person, der beskæftiger sig med ting inden for J.A.K.s idemæssige sfære. Jeg har været tilbøjelig til at være enig, men på den anden side kan det vel ikke være sandt. Ideerne fødes i den tid, de gør, og så må det efter min mening også være der, der er brug for dem. Det er dog ikke ensbetydende med, at de får succes. Sådan tror jeg, det er med J.A.K.

J.A.K. har svaret på mange af tidens udfordringer. Jeg tror dog også, at vi skal regne med til enhver tid at møde modstand. Der er nemlig stor forskel på at være forud for sin tid, og så at være udvikler og banebryder. Mange af de mennesker, jeg kender og har kendt i J.A.K., har gået ind for økologisk dyrkning og sund levevis. De har da ikke været forud, men foran i tiden. Det er noget ganske andet, hvilket udviklingen inden for området de seneste 30 år har vist os. At være foran er en stadig udfordring, og det er det, fordi man til enhver tid virker udfordrende på vore omgivelser. Vi viser nemlig, at tingene kan gøres på en anden måde. Vi viser, at der er en anden måde at tænke og leve på. Det sværeste ved det er, at vi selv skal bevare troen på, at vi er foran og ikke forud eller forkerte, fordi vi til stadighed er i mindretal og bygger på et værdimæssigt grundlag, der er meget forskelligt fra de fleste andres. Vi skal ranke ryggen og hæve panden og vise, at vi i al ydmyghed, men også med stolthed tror på vore egne ideer – ikke som evige sandheder, men som inspiration og forslag til en positiv og fornyende samfundsudvikling. Vi har ikke løsningen, men vi har gode bidrag til løsningen på vor tids udfordringer.

J.A.K. arbejder for et retfærdigt samfund. Det gør mange, men vi præciserer det lidt mere. Vi tager afstand fra renter og spekulation og arbejdsfrie indtægter – ikke på grund af misundelse, som nogen vil tro, men fordi vi ser længere end til vort eget kontoudskrift eller pensionsafkast. Vi ved nemlig godt, at hvis vi får en arbejdsfri indtægt, er der en anden, der ikke får noget for sit arbejde. Så enkelt er det.

Et andet udgangspunkt
Man kan godt gøre det svært at forstå J.A.K.s idegrundlag. Det er der dog ingen grund til, for det er meget enkelt: J.A.K. arbejder for et rentefrit samfund, hvor vi ikke først og fremmest tænker på at rage til sig fra de andre, men mest tænker på i fællesskab at skabe et samfund, hvor vi hver især får udbyttet af egen indsats og deraf bidrager til samfundets udvikling i fællesaktiviteter. Det betyder meget for vor tankegang, om vi tænker på at få størst muligt afkast/udbytte for mindst mulig indsats, eller om vi tænker i respekt på vore medmennesker – om de så er vore naboer, eller de er bønder i Den tredje Verden. J.A.K.s idegrundlag kan kort udtrykkes ved ”midlerne helliger målet”. Er dette rigtigt, eller er det forkert? Det er den etiske vægt, vi skal veje vore handlinger på, og det er J.A.K. Dette kan dog ikke stå alene. Dette kan kun trives sammen med tolerance og respekt for andre mennesker og deres holdninger. Med det mener jeg, at vi skal undlade at moralisere og belære andre om, hvordan de skal leve deres liv. Vi kan gå foran og vise, hvordan vi tror og mener, det skal og kan gøres.

Hvem er J.A.K.?
Vi bliver ofte mødt med spørgsmålet og har også selv forsøgt at besvare det, nemlig spørgsmålet: Hvad er J.A.K.? Det kan blive ret abstrakt at forstå. Man kunne også prøve at gøre det mere nærværende og spørge: Hvem er J.A.K.? Så bliver J.A.K. nærværende og håndgribeligt. Det blev jeg for alvor klar over, da en person ultrakort skulle forklare en helt udenforstående, hvem vi er. Han svarede nemlig: I J.A.K. er vi en gruppe mennesker, der ikke udbytter hinanden. Derfor er mit svar på spørgsmålet: J.A.K. er dem, der vil fremme J.A.K.s ideer og arbejde for et samfund byggende på J.A.K.s værdier. I J.A.K. pengeinstitutterne arbejder man ikke kun for at drive et lille pengeinstitut med lav rente. Nej, man arbejder for at vise, at man kan drive pengeinstitutter på et andet værdigrundlag – uden afkast til aktionærer og andre investorer. At skaffe egenkapitalen til et sådant pengeinstitut er en fælles opgave – ikke noget man betaler sig fra i form af afkast. J.A.K. pengeinstitutterne er en vigtig del og en uundværlig del af J.A.K., da vi her praktiserer vor etik i daglig gerning. Det er helt afgørende, at alle i både personale og bestyrelse/repræsentantskab i J.A.K. pengeinstitutterne er klar over dette og tilslutter sig J.A.K.s mål, samt kan gøre rede for det. Forstå mig rigtigt: Jeg forventer ikke, at alle skal kunne redegøre for den rentefrie samfundsbanks opbygning og arbejde, men derimod at man kan arbejde med og redegøre for det etiske grundlag. Det er hjerteblod for mig.

Landsforeningen J.A.K. har en struktur med regioner og valg af repræsentanter. Denne struktur får ofte skyld for, at kun få kommer til repræsentantskabsmøderne. Det behøver ikke være sådan! Som ovenfor nævnt er der unge mennesker, der har interesse i at deltage i arbejdet, og dog ser vi alt for få af dem til vore møder, hvor vi ofte river os i håret over, at der ingen unge kommer. Det er helt op til os selv, vil jeg påstå. Er du et af de meget erfarne medlemmer af repræsentantskabet, er det helt op til dig, om de unge kommer med. Hvis du tager dig af dem og inviterer dem med, så kommer de, og følges I ad, kunne det jo være meget motiverende for den unge, hvis det er ham/hende, der sidder med stemmesedlen. Og det kunne det jo lige så godt være, hvis du alligevel ikke har nogen ide om at stille op til nogen af valgene. Det er i den enkelte region, at fornyelsen skal ske, for at den kan ske i repræsentantskabet. Derfor er det helt afgørende, at du, kære medlem, påtager dig ansvaret for at tage de unge med til årsmødet i regionen, samt at du er med til at tilrettelægge årsmødet, så de unge får noget ud af at komme.

Det samme gælder i pengeinstitutterne! Det er vigtigt med initiativer, der henvender sig direkte til de unge – også selv om de er ganske få i det enkelte pengeinstitut. Det er derfor, vi i Landsforeningen har fostret ideen om et uddannelsesforløb for de unge, og vi er taknemmelige for at have mødt velvilje i pengeinstitutterne. Det kan blive rigtig godt, hvis vi i fællesskab og tillid mødes om dette meget vigtige arbejde om uddannelse og dygtiggørelse af vore unge fra alle landets regioner.

J.A.K. har en fremtid
- både som Landsforening og i form af pengeinstitutter, der bygger på J.A.K.s idemæssige grundlag. Det kan godt ske, at vi bliver færre medlemmer, men det er ikke ensbetydende med, at vi er mindre vigtige. Det betyder blot, at vi hver især får et større ansvar for at sikre fremtiden for vore fælles ideer. Dette ansvar kan vi først og fremmest være med til at løfte ved aktivt at påtage os ansvaret for at få deltagere fra næste generation med i vore aktiviteter.

Den tidligere nævnte udvikling betyder dog, at vi er nødt til at nytænke vor struktur, hvilket også er formålet med strukturudvalget. Man skal dog ikke forvente et færdigt udspil herfra i nærmeste fremtid. Det vil være en lang, men forhåbentlig frugtbar proces, der undervejs vil kaste forskellige positive ideer/tiltag af sig. Hidtil har det vel nærmest fungeret som et stående samarbejdsudvalg.

Så var du ved dette indlægs begyndelse ved at tro, at J.A.K. er ved at lukke, er du forhåbentlig nu ved at forestille dig, hvordan du kan bakke op om vort arbejde. Velkommen til dette vigtige arbejde, for husk vort gamle motto:

” - en ny tid vindes kun ved et arbejde derfor”!
 

J.A.K. bladet