J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2008

J.A.K. pengeinstitutternes halvårsregnskaber for 2008

Se regnskabet her - åbner i nyt vindue

I forhold til regnskabstallene fra halvåret 2007 er Morsø Andelskasse J.A.K. fusioneret med Andelskassen J.A.K. Slagelse, og J.A.K. Andelskasse Rødding er fusioneret med Folkesparekassen.

Til regnskabstallene kan der knyttes følgende bemærkninger:

Størrelse
Aktivitetsstigningen i første halvår 2008 har været meget afdæmpet i forhold til tilsvarende periode i 2007, og dette skyldes hovedsageligt manglen på likviditet, hvilket giver en sund og naturlig opbremsning i udlånsstigningen.

Den samlede balance er i forhold til halvårstallene fra 2007 steget med 8,6 %. Største procentvise stigning tegner Slagelse sig for med 13,2 %, selv om der ses bort fra fusionen med Morsø, og næsten samme stigning har Thisted med 13,0 %.
Der har været balancetilbagegang i Brenderup.

Alle landets pengeinstitutter efterspørger tilgang af indlån, og det smitter af på prisen – dvs. på den rentesats, der tilbydes. Da J.A.K. pengeinstitutterne normalt ikke tilbyder landets højeste indlånsrenter, kunne man frygte en stagnation i indlån. Alligevel viser regnskabstallene en samlet stigning på 8,7 % i forhold til halvåret 2007. Største stigninger er i Østervraa med 42,7 %, og OIKOS med 14,4 %, hvorimod der er tilbagegang i Funder og Brenderup.

Stigningen i udlån er bremset væsentligt op i forhold til sidste år, og den samlede stigning i 1. halvår 2008 er på 13,5 %. Alle kasser med undtagelse af Varde og Brenderup udviser stigning, og de største stigninger ligger på Ebeltoft med 33,2 % og Funder med 29,7 %.

Den større udlånsstigning i forhold til stigningen i indlån bevirker, at likviditeten strammes til, og samlet set er der ikke plads til yderligere forøgelse af udlånet, såfremt der ikke sker tilsvarende stigning i indlån, eller der fremskaffes likviditet på anden vis.

Soliditet
Den samlede indbetalte andels-/garantikapital er nu på godt 43,8 mio. kr. og udviser en stigning på 8,2 % i forhold til 2007. Langt det meste af stigningen sker i Slagelse, der har udvidet andelskapitalen med 2,6 mio. kr., svarende til 24,8 %, selv om der ses bort fra fusionen med Morsø.

Største solvensprocent tegner Funder sig som sædvanligt for med 135,9. Laveste solvens findes hos Slagelse med 13,9.

Indtjening
Den samlede basisindtjening (dvs. resultat før kursregulering og nedskrivninger) andrager 4,5 mio. kr., hvilket er et fald på 8,1 % i forhold til første halvåret 2007. Alle kasser med undtagelse af Slagelse og Thisted har faldende basisindtægt, og største procentvise fald findes hos Brenderup og Varde. Beløbsmæssigt er Folkesparekassens fald i basisindtjening størst med kr. 424.000 som følge af stigende omkostninger.

Der er et samlet kursfald på værdipapirer på kr. 165.000, der er konstateret i OIKOS.

Nedskrivninger og tab på udlån m.v. udgør for halvåret kr. 384.000, hvilket består af væsentlige nedskrivninger i Slagelse og Østervraa, hvorimod der er tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger i Folkesparekassen og Varde.

Alle kasser har positivt driftsresultat pr. 30. juni 2008.

Omkostninger
Omkostningsprocenten er for 1. halvår 2008 opgjort til 3,20, hvilket er en væsentlig stigning fra tilsvarende periode i 2007, hvor den blev opgjort til 2,90. Procentvis ses de største stigninger i Brenderup, Folkesparekassen og Funder, hvorimod der er flot omkostningsreduktion i Østervraa.
Højeste omkostninger i forhold til aktiviteten er i Brenderup, og laveste omkostninger er i Funder og Østervraa. De øvrige kasser ligger meget tæt i niveauet 3,01 til 3,61.


Konklusion
Det er vanskeligt at trække en enkelt eller få kasser frem foran andre i dette halvår. Thisted skal dog nævnes som følge af en fornuftig stigning i forretningsomfanget, stigning i basisindtjening og fald i omkostningsprocenten. Det samme kan siges om Folkesparekassen, OIKOS og Slagelse, hvor Folkesparekassens resultat dog ødelægges af store omkostningsstigninger, OIKOS af kurstab på aktiebeholdning, og Slagelse ved tab og nedskrivninger på udlån.
Brenderup har tilbagegang på alle felter, og er med negative reserver og begrænset indtjening blevet særdeles sårbare for selv mindre risici på udlån.
 

J.A.K. bladet