J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2008

J.A.K. pengeinstitutternes årsregnskaber for 2007
I forhold til regnskabstallene for 2006 er Morsø Andelskasse J.A.K. fusioneret med Andelskassen J.A.K. Slagelse og indgår dermed i Slagelses tal i 2007.


Til regnskabstallene kan der knyttes følgende bemærkninger:

Størrelse
Den samlede balance er i forhold til tallene fra 2006 steget med 12,6 %. Største procentvise stigning tegner Østervrå sig for med 36 %, og selv om der ses bort fra fusionen med Morsø har Slagelse en stigning på 17 %.
Der har været balancetilbagegang i Rødding, Brenderup og Varde.

I 2007 har der været stor fokus på stigende indlånsrenter i pengeinstitutterne, og da J.A.K. pengeinstitutterne normalt ikke tilbyder landets højeste indlånsrenter, kunne man frygte en stagnation i indlån. Alligevel viser regnskabstallene en samlet stigning på 10,8 % i forhold til 2006. Største stigninger er i Østervrå med 105 % samt Slagelse og Funder med 12 %, hvorimod der er tilbagegang i Rødding, Brenderup og Varde.

Stigningen i udlån har over det seneste års tid været stor med samlet stigning på 23 %. Alle kasser med undtagelse af Brenderup udviser stigning i udlån, og de største stigninger ligger på Ebeltoft, OIKOS og Østervrå, men også Folkesparekassen og Funder udviser store udlånsstigninger.

Den store udlånsstigning i forhold til stigningen i indlån bevirker, at likviditeten strammes til, og samlet set er der ikke plads til yderligere forøgelse af udlånet, såfremt der ikke sker tilsvarende stigning i indlån, eller der fremskaffes likviditet på anden vis. Udlånsprocenten, der er et udtryk for den til rådighed værende likviditet, er samlet steget fra 75,2 % til 83,4 %, og især Brenderup, Rødding og Ebeltoft har øget deres udlånsprocent, hvorimod Østervrå gennem stor tilførsel af indlånsmidler har været i stand til at reducere udlånsprocenten, der dog stadig ligger på det højeste niveau af samtlige kasser.

Soliditet
Den samlede indbetalte andels-/garantikapital er nu på 43,5 mill. kr. og udviser en stigning på 7,9 % i forhold til 2006. Langt den væsentligste stigning forekommer i Slagelse, der har udvidet andelskapitalen med 2,3 mio., svarende til 22 %.

Største solvensprocent tegner Funder sig som sædvanligt for med 91,6, men også Rødding har en høj solvens med 67,3. Laveste solvensprocent findes hos Folkesparekassen og Thisted, der ligger på henholdsvis 13,4 og 13,1.
Som eneste andelskasse har Brenderup negative reserver pr. 31.12.2007, hvilket bevirker, at den indre værdi af andelsbeviserne er under kurs 100.

Indtjening
Den samlede basisindtjening (dvs. resultat før kursregulering og nedskrivninger på udlån m.v.) andrager 8,2 mill. kr., hvilket er en stigning på 7,4 % i forhold til 2006. Der er faldende basisindtægt i Rødding, Østervrå, Thisted og Folkesparekassen, og den største stigning ligger hos Slagelse, OIKOS og Funder.

Der er en samlet kursgevinst på værdipapirer på 1,5 mill. kr., hvoraf Folkesparekassen har en indtægt på 1,7 mill. kr., og OIKOS et tab på kr. 400.000.

De samlede nedskrivninger på udlån m.v. viser en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger med 1,2 mill. kr. De største tilbageførsler konstateres i Folkesparekassen, Slagelse, Ebeltoft og Østervrå, hvorimod der er foretaget væsentlige nedskrivninger i Thisted og Brenderup.

Alle kasser med undtagelse af OIKOS, Rødding og Brenderup har positivt driftsresultat i 2007.

Omkostninger
På trods af stigende aktivitet er omkostningsprocenten som følge af forøgede omkostninger steget fra 2,97 til 3,10. Største stigning i omkostningsprocenten ligger i Rødding, men også i Brenderup, Varde og Funder er der stigende omkostninger i forhold til aktiviteten. Derimod kan der konstateres forbedret omkostningsprocent i Østervrå og Thisted.

Højeste omkostninger i forhold til aktiviteten er i Rødding og Brenderup, og laveste omkostninger er i Funder.

Konklusion
Skal en enkelt kasse trækkes frem foran andre, må det blive Østervrå, der markerer sig med såvel stærkt stigende forretningsomfang som flot indtjening med god omkostningsstyring. Ekspansionen koster dog på solvensen, som nu medvirker til at bremse mulighederne for fremtidig vækst. Det skal dog siges, at solvensen i Østervrå stadig er særdeles flot.

De svageste tal ses hos de to mindste kasser – Rødding og Brenderup – hvoraf Rødding efterfølgende er fusioneret med Folkesparekassen.

 

J.A.K. bladet