J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2006

Et år præget af fusioner i
Folkesparekassen

Sparekassens generelle udvikling
Allerede i efteråret 2004 var der indgået aftale om fusion med Andelskassen J.A.K. Holstebro, hvilket blev godkendt af Sparekassens repræsentantskab i marts måned 2005. I de første måneder af 2005 afgav Folkesparekassen tilbud om fusion med Århus Andelskasse, og dette tilbud blev ligeledes i marts måned godkendt af såvel andelskassens andelshavere som Sparekassens repræsentantskab. Folkesparekassen har derefter brugt store økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer på at integrere disse 2 andelskasser, hvilket påvirker Sparekassens driftsresultat i væsentlig grad.
Derudover har året været præget at stor aktivitet på udlånssiden med optagelse af nye realkreditlån samt konvertering af eksisterende lån som følge af det gunstige renteniveau. Til brug herfor har samarbejdet med Totalkredit været af stor betydning. Endvidere har kunderne i 2005 vist stor interesse for opsparing på såvel almindelige konti som pensionskonti.
På den talmæssige side har året 2005 givet Folkesparekassen en aktivitetsstigning – dvs. udviklingen i balance og garantier – på 40 %, og en balance på 320 mill. kr. ved årets udgang. Årets driftsresultat er opgjort til 157.000 kr. efter skat. I forbindelse med fusionen med Århus Andelskasse er der afholdt omkostninger til dækning af edb-udgifter, revision, generalforsamlinger m.v. på op imod 2,0 mill. kr. Denne udgift betragtes af bestyrelsen som en investering i fremtidig indtjening, og set i det lys anses sparekassens driftsoverskud at være tilfredsstillende.

Folkesparekassens Odense Afdeling
Efter lokaleflytningen i 2002, har afdelingen stabiliseret sig i de nye centrale omgivelser. Der har ikke i 2005 været gennemført væsentlig markedsføring i Odense, men alligevel har der været kundetilgang til afdelingen. Ved udgangen af 2005 var der registreret 888 kunder i afdelingen, hvilket er en stigning på 45 kunder i forhold til sidste år.
Der har fra Sparekassens ledelse været ønske om fuldtidsåbning i afdelingen, og som et led i denne udvikling blev åbningstiderne i 2005 udvidet således, at der nu hver dag er åbent til kl. 15.00 og torsdag til kl. 17.00. Fredag er stadig lukket for kasseekspeditioner, men telefonerne er åbne og der kan aftales tid til kundemøder.
“Folkesparekassens Lokalråd Fyn”, der er et åbent forum for interesserede kunder omkring afdelingen, fungerer som bindeled mellem kunder og Sparekassens ledelse. Lokalrådet har også i 2005 udvist stor aktivitet, og har udover afholdelse af egne møder også været arrangør af årsmøde med kunder og garanter på Fyn samt andre kundemøder.

Folkesparekassens Århus Afdeling
Efter fusionen med Århus Andelskasse i foråret 2005 bliver andelskassen videreført som afdeling af Folkesparekassen i samme lokaler og med samme medarbejdere. Folkesparekassen ansatte i maj måned en ny afdelingsleder til at videreføre afdelingen. Der er foretaget renovering af lokalerne, som nu fremstår indbydende for såvel kunder som medarbejdere.
Det har været Folkesparekassens ønske at fastholde flest mulige af andelskassens kunder. Ved fusionen med Århus Andelskasse var det åbenlyst, at en del kunder havde valgt andelskassen på grund af forholdsvis høje rentesatser på indlånskonti. Folkesparekassen ønsker ikke at føre højrentepolitik, og nedsatte derfor de pågældende rentesatser til Sparekassens niveau, hvilket naturligvis har bevirket en del kundeflytninger til andre pengeinstitutter.
Ved udgangen af 2005 er der registreret 1.549 kunder i Århus Afdeling, og de sidste måneder viser igen nettotilgang af kunder.
Vi vil benytte lejligheden til at takke de andelshavere i Århus Andelskasse, der stemte for sammenlægning med Folkesparekassen, og som siden har bakket op omkring den valgte løsning.
Afdelingens åbningstider er endvidere udvidet således at der nu hver dag er åbent fra kl. 10.00 til 16.00 og torsdag til 18.00. Fredag er der åbent til kl. 15.00.
På samme måde som i Odense, er der etableret et “Folkesparekassens Lokalråd Århus”, der har til opgave at arrangere tiltag og skabe opmærksomhed omkring Folkesparekassen i Århus.

Andelskassen J.A.K. Holstebro
Allerede i sommeren 2004 indgik bestyrelserne for Folkesparekassen og Andelskassen J.A.K. Holstebro aftale om sammenlægning. Aftalen blev godkendt på Folkesparekassens repræsentantskabsmøde i marts måned 2005.
Andelskassens direktør – Erik B. Hansen – ønskede at fratræde stillingen og gå på efterløn i sommeren 2005, og bestyrelsen mente, at den bedste løsning for andelskassens kunder var en sammenlægning med et større pengeinstitut, der bedre ville være i stand til at opfylde de krav, som stilles til et moderne pengeinstitut.
Der var på andelskassens generalforsamling en markant opbakning til bestyrelsens forslag, og sammenlægningen med Folkesparekassen var tilendebragt i løbet af maj måned 2005.
Folkesparekassen havde allerede fra starten af forhandlingerne gjort det klart, at der ikke var tilstrækkeligt kundegrundlag til at fastholde en kundeekspederende afdeling i Holstebro, og som følge deraf blev ejendommen afhændet i sommeren 2005.
På trods af, at Folkesparekassen ikke er fysisk repræsenteret i området, har kunderne udvist en meget stor loyalitet overfor Sparekassen, hvilket vi hermed takker for.

Grøn lånepulje
Sammen med Landsforeningen J.A.K. og en række J.A.K. andelskasser deltager Folkesparekassen i et samarbejde med henblik på at fremskaffe en pulje med midler til finansiering af grønne og bæredygtige projekter. Produktet har fået navnet “ØKOnto”, og midlerne til puljen fremskaffes gennem indskud fra kunder, der ønsker, at deres penge bliver anvendt til lavt forrentede lån til disse formål. Derudover suppleres puljen i nødvendigt omfang af fri likviditet fra Sparekassen. Der er året igennem tilført puljen indskud fra interesserede kunder, ligesom der er ydet lån fra puljen.
Ved årets udgang havde 56 kunder indskudt midler i puljen og der er ydet i alt 3 lån fra puljen på tilsammen 600.000 kr. Lånene er ydet til et økologisk bageri, en privat vindmølle samt et selvforsynende landsbyprojekt.
Sparekassens ledelse ser frem til, at dette tiltag i de kommende år vil blive genstand for kundernes interesse, ligesom vi ønsker at medvirke til en billigere finansiering af fremadrettede, sunde projekter. I 2005 blev rentesatsen på disse lån nedsat fra 6 % til 4,5 % p.a.

Renteniveauet
Renteniveauet i Danmark har det meste af året ligget på et konstant lavt niveau, men sidst på året begyndte både den korte og lange rente at stige, og Nationalbanken hævede bl.a. diskontoen i december måned fra 2,00 % til 2,25 % p.a.
Folkesparekassen har ikke gennemført rentestigninger i den anledning, men har året igennem foretaget løbende justering af rentesatser på udlån for at være konkurrencedygtig. Sparekassens gennemsnitlige udlånsrente har i 2005 ligget på 6,53 % p.a., hvilket er uændret i forhold til 2004.
For at være mere konkurrencedygtig i priser overfor erhvervskunder, blev der sidst på året gennemført en nedsættelse af rentesatserne, der løbende vil blive indarbejdet i det kommende år.
Administrationsgebyret af rentefrie udlån har hele året været fastholdt på 3,50 % p.a.

Hovedposterne i regnskabet er følgende:
Netto rente- og gebyrindtægter er på 16,4 mill. kr. Udgifter til personale og administration udgør 14,1 mill. kr. hvoraf honorar og lønninger m.v. til bestyrelse og direktion udgør 927.000 kr. Lønninger m.v. til øvrige medarbejdere udgør 6,5 mill. kr. I gennemsnit har der i 2002 været 15,5 heltidsmedarbejdere ansat i sparekassen, hvilket er fordelt på 18 personer.
Omkostningerne er hovedsageligt fordelt på lønninger og kontorudgifter, hvor edb-udgifterne udgør en væsentlig andel. Sparekassens samlede driftsomkostninger er i 2005 steget med 55 % i forhold til 2004. Hovedparten af denne stigning skyldes eengangsudgifter i forbindelse med fusionen med Århus Andelskasse.
På beholdningen af obligationer, aktier og valuta har der været et kurstab på 276.000 kr.
Der er hensat 194.000 kr. til imødegåelse af tab på udlån m.v.
Sparekassens indlån andrager 224 mill. kr., hvilket er en stigning på 97 mill. kr. i forhold til 2004 - svarende til 76 %. Rentefrie indlån udgør heraf 118 mill. kr.
Sparekassens udlån andrager 151 mill. kr., hvilket er en stigning på 50 mill. kr. i forhold til 2004 - svarende til 50 %. Rentefrie udlån udgør heraf 73 mill. kr.
Sparekassens solvensprocent udgør ved udgangen af 2005 herefter 14,0, hvor lovgivningen kræver 8%.

Fremtiden
Der er nu valgt et nyt repræsentantskab på 46 personer for de kommende 4 år. Af disse 46 personer er der 20 nye medlemmer, der ikke havde sæde i det gamle repræsentantskab. Til bestyrelsen skal der ligeledes vælges nye medlemmer i 2006. Dermed er der i Sparekassens øverste ledelse sket en markant udskiftning med mange nye mennesker, der skal lære Sparekassen at kende. Samtidig ser vi frem til at modtage de nye tanker og visioner fra de nyvalgte personer, der således kan være med til at præge udviklingen i de kommende år.
Udviklingen i de to afdelinger ligger bestyrelsen meget på sinde, og det er vores hensigt at give størst mulig opbakning og støtte til såvel den daglige kundeservice som til de to lokalråd.

Beretningen som her er bragt i uddrag samt regnskab kan rekvires i Folkesparekassen. Regnskab kan endvidere læses på
www.Folkesparekassen.dk  
 

J.A.K. bladet