J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2011

Samarbejdet om en bæredygtig økonomi

AF JAKOB MIKKELSEN

Som nævnt i lederen er udkast til de første kapitler i rapporten om Bæredygtig Økonomi nu klar til internt brug. Det er anledningen til, at jeg her vil repetere forløbet hidtil.

I efteråret 2009 blev jeg i forbindelse med arbejdet forud for Klimakonferencen i København præsenteret for Mikkel Klinge Nielsen, der fortalte mig om sine tanker om rentefri økonomi. Mikkel er økonom og havde skrevet speciale om rentens skadelige virkninger for samfundet. Det var meget interessant, og derfor inviterede bestyrelsen Mikkel til at komme og fortælle om sine synspunkter på Landsforeningens repræsentantskabsmøde i april 2010. Efterfølgende blev jeg inviteret til at deltage i et sonderende møde med andre grønne og alternative bevægelser/personer. Der kom ikke meget ud af mødet ud over en udtrykt hensigt om at mødes igen og arbejde ind mod et fælles projekt.

I august blev der så igen kaldt til møde i København, hvor flere fra JAK deltog. På mødet skitseredes en model for et større projekt, til hvilken der lå en opfordring til at søge bl.a. Velux fondene om støtte til arbejdet. Projektet blev beskrevet, men fik ikke støtte. Det var blandt de sidste to, der blev sorteret fra, som jeg har forstået det, så det var tæt på. Sideløbende med denne proces havde gruppen arbejdet, og der var skabt et fundament for et projekt, der dog var for stort til at kunne afvikles uden støtte. Mikkel foreslog, at vi skar gruppen ind til en ren økonomigruppe bestående af JAK, Basislønbevægelsen og Grundskyldsbevægelsen, hvilket blev bekræftet på et møde de tre bevægelser imellem tidligt forår 2011.

Hidtil havde arbejdet været finansieret af mindre tilskud fra JAK Fonden, Folkesparekassen, JAK andelskassen Slagelse og Landsforeningen JAK. I forbindelse med beskrivelsen af det nye projekt kom der støtte fra Ross Jackson, og både JAK andelskassen Slagelse og Landsforeningen gik stærkt ind i arbejdet, Slagelse ved en ansættelse af Mikkel og Landsforeningen gennem en kontant støtte på 100.000 kr., hvilket muliggjorde projektets gennemførelse. Gennem forår og sommer har ”ekspertgruppen” bestående af Wolmer Møller, Uffe Madsen og undertegnede holdt adskillige møder med Mikkel om udformningen af et økonomisk system byggende på JAKs ideer om et rentefrit samfund. Undervejs har vi måttet konstatere, at de økonomiske mekanismer gennem årene har ændret karakter, siden JAKs tanker fremkom februar 1931. Sideløbende har Mikkel Klinge holdt møder med ekspertgrupper i Basislønsbevægelsen og Grundskyldsbevægelsen, og alle tre grupper har udarbejdet bidrag til rapporten, som det hele skal resultere i senere på året.

Ekspertgruppens arbejde er løbende blevet præsenteret for og diskuteret i forskellige høringsråd, bl.a. på Landsforeningens repræsentantskabsmøde i april.

Igen i løbet af efteråret vil der blive holdt forskellige møder, hvor arbejdet bliver fremlagt til diskussion, herunder møder i Folkesparekassen i Odense og Århus samt ved foredrag i AOF flere steder i landet!

Din chance for at høre mere er lørdag den 1.10. i Odense på Landsforeningens repræsentantskabsmøde. Den 9. oktober vil det hidtidige resultat blive præsenteret for den gruppe, som vi skilte os ud fra i det tidlige forår. Formålet med disse møder i høringsrådene har været at få afdækket svagheder ved projektet samt at møde konstruktiv kritik til videreudvikling af materialet.

Som formand for Landsforeningen JAK i Danmark er jeg stolt af, at Landsforeningen havde formatet til at bidrage så betydeligt til gennemførelsen af dette projekt - samt at andre dele af bevægelsen har gjort det samme. Som medlem af Landsforeningen er du med til at muliggøre dette vigtige arbejde.

Tak for det!
 

J.A.K. bladet