J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2011

JAK i samarbejde om en
retfærdig samfundsstruktur

AF JAKOB MIKKELSEN, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN JAK

JAK arbejder for et retfærdigt økonomisk system. Det har vi altid haft som mål. Og sådan er det stadig! JAK har til stadighed søgt samarbejde med mennesker og organisationer, der vil betræde samme vej. Det er derfor, at vi befinder os rigtig godt i selskab med Grundskyldsbevægelsen og Basislønsbevægelsen. I dette blad præsenterer de to bevægelser deres ideer, der sammen med JAKs målsætning kan danne grundlaget for en helt ny tankegang omkring en retfærdig samfundsstruktur.
I denne tid foregår der en opdeling af samfundet i dem, der har, og dem, der ikke har, og der tales meget om at ”gøre sig fortjent til” dette og hint i vort samfund. Der er mangel på arbejde i vort samfund, og vi har indrettet os sådan, at det er den enkelte borgers pligt at være i arbejde eller forsikre sig mod ikke at være det, men efter en periode vil der ikke være mulighed for understøttelse mere, og den arbejdsløse udstødes og bliver gjort til klient i det sociale system. For mig at se harmonerer det ikke med JAKs værdier.


Den helt grundlæggende værdi i JAK er næstekærligheden! Heraf må nødvendigvis følge, at JAK anerkender det enkelte individ som værdifuldt – ikke for samfundet, men som en del af samfundet. Derfor smerter det mig at se, at vi i den omstrukturering, der lige nu foregår på vort arbejdsmarked, udstøder nogle og favoriserer andre. Vi bliver nødt til at se på denne omstrukturering som en fælles opgave. Den rigtige tilgang til dette vil ikke alene være at anerkende det enkelte menneske, og hvad det kan bidrage med til fællesskabet, men også at anerkende det ved at give det en indkomst, der skaber grundlag for et enkelt liv – som en del af fællesskabet.

På samme måde er tankegangen om, at jorden er et fælles gode, også nærliggende. Der er ingen, der har skabt jorden! Man har højst købt den og arbejdet i den. Skal man tale om, at nogen skabte jorden, må det være hedebønderne, og de betalte dyrt for deres ”skabelse” af jorden i form af renter til kreditforeningerne, hvor de oftest ikke kom i nærheden af at betale deres gæld og renter, inden de var slidt op af det hårde arbejde. Og ikke nok med det: hver gang en ny generation skal overtage jorden, begynder forrentningen forfra – helt uden at der er skabt noget som helst.

Der er heller ikke nogen, der har skabt kystlinjer, smukke naturområder eller attraktive placeringer ved havne og trafikknudepunkter – i hvert fald ikke alene. Derfor vil det også være helt i tråd med JAKs tankegang, at man i stedet for at betale renter til en pengeudlåner betaler til samfundets kasse – til fællesskabet – i forhold til den fordel/værdi, man har/beslaglægger, så andre ikke kan bruge den. Det vil være en anerkendelse af ligeværd blandt samfundets borgere på samme måde, som udbetaling af en basisindkomst til alle vil være det. Ved at inddrage renten til samfundets kasse og udbetale den som dividende til alle borgere på lige fod, frisætter man store kræfter i stedet for at demontere dem i klientgørelsen. Derudover vil man også gøre det muligt at sænke skatten på arbejde ganske betragteligt, hvilket de fleste ser som et mål i sig selv, og dertil vil man kunne gøre op med et voldsomt kontrolsystem – og kunne bygge på et helt nødvendigt bærende princip om ligeværd i et virkeligt demokrati. Et demokrati kendes ved, at det også tilgodeser mindretallene på samme måde, som det varetager flertallets interesser. Og så er der da grund til at erindre om, at ideen om grundskyld er gammelt JAK-tankegods!

Vi siger igen og igen, at JAKs økonomiske system bygger på ideen om, at penge er et simpelt byttemiddel uden værdi i sig selv, og sådan er det. Derfor vil en indførelse af et retfærdigt økonomisk system, der ikke konstant overfører renter til pengeejerne, uden at de gør noget til gengæld, være en væsentlig del af et nyt økonomisk system – et system, der udvikles i samarbejde med de to nævnte organisationer. Målet er et bedre samfund med en mere retfærdig fordeling af samfundets goder! Som JAK-mand vil jeg endog sige, at det er en forudsætning!

Jeg vil ønske dig, kære læser, rigtig god fornøjelse med bladets indhold!
 

J.A.K. bladet