J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2011

Hovedpunkter fra årsmødet den 30. april

AF JAKOB MIKKELSEN, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN JAK

Jeg skal her forsøge at give et kort sammendrag af dette års generalforsamling i Landsforeningen JAK. På de fleste måder lignede dette års møde de foregående. Kurt Poulsen var dirigent, Lis Poulsen og Poul Busk Sørensen referenter. Der blev aflagt en beretning til godkendelse, hvilket skete.
De vigtigste punkter i beretningen er Landsforeningens engagement i Projekt ”Bæredygtig økonomi” (hvor der er lagt meget arbejde) - samt at Landsforeningen sammen Foreningen af JAK pengeinstitutter har fået fælles sekretariat i Folkesparekassen. Det har været en stor lettelse for bestyrelsen, og selv om det er en væsentlig udgift, må det siges at være pengene værd.
Under punktet ”Indkomne forslag” var der forslag om at ændre antallet af repræsentanter, som hver region kan sende til møderne. Det blev vedtaget, at hver region for hver påbegyndt 10 medlemmer kan sende 1 repræsentant med stemmeret til repræsentantskabsmøderne. Herudover var der andre små ændringer i vedtægterne, nu hvor vi alligevel havde fat i dem. 

Da den udskrevne logokonkurrence ikke resulterede i et nyt logo, der kunne bruges, har der været arbejdet videre med en modernisering af det gamle som beskrevet i forrige nummer af dette blad, og efter en længere debat blev det fremsatte forslag vedtaget.
Der var valg til bestyrelse og formand. Formanden genvalgtes uden modkandidater, og Morten Schøtt valgtes for to år. Derudover sidder Helle Munch Oldefar i bestyrelsen, der nu kun består af tre medlemmer. Dette accepteredes af generalforsamlingen, idet bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og på den måde trække på kræfter uden for bestyrelsen.
Arbejdsplanen for det indeværende år har fire hovedpunkter, nemlig et fortsat arbejde i gruppen omkring Bæredygtig Økonomi, udgivelsen af et godt JAK bladet, arbejde med en ny struktur, der kan styrke JAK samlet set samt udarbejdelse af et kursus for medlemmer og personale i vore pengeinstitutter.
Efter generalforsamlingen var der arbejde i grupper, hvor opgaven var at komme med bud på, hvordan vi kan styrke Landsforeningen og pengeinstitutterne og samarbejdet omkring JAKs grundlæggende tanker med særligt fokus på at sikre et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag for fremtidens bestyrelser. Bestyrelsen fik gruppernes materialer med hjem, og de vil blive brugt i en workshop senere på sommeren, hvor både medlemmer og repræsentantskab kan deltage. Arbejdet fra denne workshop vil så blive lagt op til repræsentantskabet i oktober.
Sidste punkt på en lang dags program var et indlæg fra Mikkel Klinge om projektet om ”Bæredygtig økonomi”. Der var mulighed for at spørge og kommentere undervejs, og denne mulighed blev brugt flittigt. Det er klart, at der ikke kan være enighed om alt, da vi nu begynder at kunne se konturerne af en ny økonomisk model, hvilket vil ændre de økonomiske vilkår for os alle. En mere retfærdig model vil nødvendigvis betyde, at nogen vil miste nogle fordele, hvis andre skal have det bedre! JAK står dog ved, at vi arbejder for et retfærdigt økonomisk system, hvor vi forsøger at minimere omfanget af spekulation og arbejdsfrie indkomster.
Til sidst er der grund til at gøre opmærksom på, at repræsentantskabsmøderne er åbne for alle medlemmer, der ønsker at deltage i drøftelserne af foreningens anliggender. Husk det til oktober, hvor vi sætter en hel dag af til det!

Som nævnt i ovenstående vil der i løbet af sommeren blive afholdt en workshop, hvor JAKs struktur vil være emnet. Har du interesse i at deltage i denne workshop, skal du snarest meddele dette til Landsforeningens sekretariat, hvorefter du vil blive indkaldt, når tid og sted er fastsat!
 

J.A.K. bladet