J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 2 - 2011

To læserbreve og to svar på det første

Læserbrev

To artikler i JAK bladet får mig til at stille et par spørgsmål.

JAK har altid ment, at penge kun bør være et middel til omsætning af varer og være uden egenværdi, men i blad nr. 1- 2011 skriver Poul Busk Sørensen, at ved overgang til en rentefri samfundsbank skal pengene værdisikres.

Hvordan skal værdien fastsættes? Hvornår er der brug for den praksis?
Kan man af den vej komme til at eje noget af Danmarks jord?
Og hvad kan det i påkommende tilfælde dreje sig om?
Hvorfor kan vi ikke køre videre, som vi gør nu, hvor penge har den værdi, de på et givet tidspunkt kan ombyttes til i vare?
Hvordan skal udgifterne til administration af de rentefrie lån betales, når 5 % fordobler gælden på 15 år. Det er jo hen ad det, de nuværende rentefrie lån koster? Skal der betales mere tilbage, end der lånt, er det uden betydning, hvad den afgift kaldes - gældsstigningen er den samme.

Jakob Mikkelsens artikel om, hvordan et rentefri system tænkes opbygget: Det er måske nok en rar fremtidsdrøm, men meget fjern. Så længe vi er med i EU, kan vi ikke opbygge en valutagrænse som den skitserede, og selv uden for EU kan det sikkert heller ikke fungere.

Det er vel hen ad 4000 år siden, vi fik buddet på skrift ”du må ikke stjæle”.
Og det har sikkert været bekæmpet al den tid, der har været mennesker på jorden.
Vi skulle gerne kunne opbygge noget, der ikke kræver forbud.

Kan vi nå til, at der kan lånes penge, der virkelig er rentefrie, hvor der kan stilles en rimelig sikkerhed, er vi nået langt.

Henry Nielsen, Ebeltoft


Svar på læserbrev

Kære Henry.
Tak, fordi du med interesse har læst min artikel ”En rentefri samfundsbank”.
Du henviser sandsynligvis til et afsnit, side 12, 1. spalte, hvor jeg skriver: ”Meget kort kan det siges, at det er, når spekulationens prisfordyrende indgreb er ophørt, at produktionsudgifterne alene udgør varens pris. Hermed er også pengenes værdi fastsat. Pengene kommer på deres rette plads – som et rentefrit omsætningsmiddel”.

Jeg bruger altså udtrykket, at pengenes værdi er fastsat, hvilket jo er hele filosofien bag Samfundsbanken. Jeg vil ikke trætte læserne med at gentage argumentationen, som gerne skulle fremgå af min artikel.

Du har ret i, at gælden i samfundet fordobles på 15 år ved en rente på
5 %, hvis renterne hele tiden lånes ud. Dersom renten – eller administrationen – anvendes til arbejdsløn og køb af produktion, vil det ikke påvirke samfundets gæld.

Poul Busk Sørensen


Svar på læserbrev

Kære Henry
Tak, fordi du har læst mit indlæg om Samfundsbanken. Du har et par, om ikke spørgsmål, så dog kommentarer til mit indlæg, som jeg vil give lidt med på vejen, ud over hvad der allerede måtte være svaret i min artikel andetsteds i bladet.

At Samfundsbanken skulle være en fjern fremtidsdrøm afhænger jo af, om vi tror på den og arbejder for den, eller om vi netop slår det hen som en fjern og utopisk drøm. Det er ikke sikkert, at det økonomiske system netop skal indrettes, som vi nu tænker med Samfundsbanken, men vi må til stadighed arbejde for at ændre det nuværende i en mere retfærdig retning.

Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener med din bemærkning om at kunne låne penge, der virkelig er rentefrie! I vore pengeinstitutter betaler vi et bidrag til lokaleleje, lønninger, edb osv., og af skattetekniske grunde kalder vi det renter. De personer, der arbejder i vore pengeinstitutter, skal jo have løn, og i en samfundsbankmodel vil der også være udgifter forbundet med administrationen af vore penge – også selv om de måske kun optræder som tal på en konto i en computer! Hvis det er det, du mener med ”virkelig rentefrie”, er der lang vej igen.

Der vil altid skulle betales for administrationen, medmindre man lægger det over i skatten, for der skal stadig betales løn og andre udgifter!

Jakob Mikkelsen


SAMFUNDSBANK – Udviklingsmøde

Her i 80-året for JAKs officielle start er der stadigvæk krise og vel nok værre end i trediverne, så derfor vil JAK - sammen med folk fra andre ansvarlige foreninger - prøve at lade ideerne smelte sammen og danne et solidt grundlag for den fremtidige økonomiske og menneskelige udvikling.

På vegne af JAK Region Midt- og Vestjylland, Thomas Nielsen
 

J.A.K. bladet