J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 4 - 2009

PORTRÆT AF ANDELSKASSEN J.A.K.
Af Peter Djurtoft

Andelskassen J.A.K. – et pengeinstitut med afdelinger i Thisted, Morsø, Brenderup og Slagelse.

Ved sammenlægning har Andelskassen J.A.K. Slagelse, Eggeslevmagle Fælleskasse, Morsø Andelskasse, Thisted Andelskasse og Brenderup Andelskasse samlet kræfterne til et J.A.K. pengeinstitut.

Andelskassen har i de seneste par år været i en rivende udvikling, hvor der i et samarbejde med andre J.A.K. andelskasser har været en grundlæggende debat om små pengeinstitutters fremtidige muligheder i konkurrencen som en værdig servicevirksomhed inden for pengemarkedet. Der stilles stigende krav fra kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst offentlige myndigheder for udvikling af muligheder, der kan integreres med andre systemer, så mere kommunikation og transaktion kan ske hurtigt og bekvemt. Dette har for en del af de mindre J.A.K. pengeinstitutter haft den konsekvens, at der ved sammenlægning har kunnet ske en rationalisering af administrationen og frigjort resurser, som skal bruges til fremtidige investeringer i administrative løsninger.

Andelskassen J.A.K. med de nævnte deltagere har taget denne beslutning med de seneste sammenlægninger pr. 1. januar 2009. Der skal nu indarbejdes ”lokalråd” og ”selvstyre” i vedtægter og forretningsordener, som i videst muligt omfang giver mulighed for udvikling af afdelingerne i forhold til deres lokalområder. Der vil også fremover være behov for en lokal deltagelse af andelshavere og kunder, som skal være med til at forme Andelskassen.

Andelskassen vil i den kommende periode samle sig om dette arbejde, så de sidste administrative ændringer kan være på plads ved næste års ordinære generalforsamling.
Regnskabstal efter sammenlægningen kan ses i J.A.K. pengeinstitutternes regnskabssammenligning andet sted i dette J.A.K. blad.

Et styrket samarbejde med Landsforeningen J.A.K. og de andre J.A.K. pengeinstitutter vil også være vigtigt i de kommende år. Der arbejdes både i Landsforeningens bestyrelse og i Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter på en styrkelse af indsatsen for udbredelse af J.A.K.


Andelskassen støtter
Andelskassen gør normalt ikke meget i de store sponsorater. Generelt har støtteannoncering og sponsorater været mindre beløb inden for ungdom, motion og handikap.

Andelskassen har gennem årene støttet flere tiltag, der både har givet ansatte, kunder og andre motion. Følgende er to eksempler, der er taget initiativ til i 2009.

LadyWalk

Andelskassen J.A.K. stillede i 2009 med et hold på 32 deltagere i årets LadyWalk den 25. maj i Slagelse. Selvom vi syntes, vi var mange på vores hold, synede vi ikke meget. Der var ventet 900 deltagere, men der deltog samlet 3.232 kvinder i arrangementet.

Sponsorat for Børnecancerfonden
På cykel til Paris (Rynkeby)
I år har Andelskassen valgt at støtte Børnecancer Fonden gennem et tøj-sponsorat til projektet Team Rynkeby, hvor der cykles til fordel for børn med kræft og deres familie.
Turen startede den 18. juni i Rynkeby, Fyn og sluttede den 24. juli, hvor der cykledes ind på Champs-Élysées, Paris. Dagen efter ankom og afsluttedes ”Tour de France” samme sted.
Flere af Andelskassens kunder var blandt de 265 cyklister + 60 servicefolk, der deltog i den mere end 1.250 kilometer lange cykeltur til Paris.

Andelskassen J.A.K. har et par af sine kunder, der cyklede med på denne tur. Deres vej til Paris kunne følges på: www.team-rynkeby.dk - og på Andelskassens kunder Lis Bülows og Jan Mindegaards blog: www.dagbog-jan.blogspot.comAndelskassen J.A.K. som et etisk pengeinstitut
Andelskassen J.A.K. i Slagelse er et af de pengeinstitutter, der arbejder efter etiske regler.
Andelskassen er medlem af Landsforeningen J.A.K.
J står for Jord. Jorden er oprindeligt knyttet til muldjorden. Elementet er af afgørende betydning for plantevækst. Det er herfra, menneskene henter fødevarer, byggematerialer, tekstiler, mineraler og brændsler.
A står for Arbejde. Arbejdet er håndværket. Hænderne griber og omformer jordens materialer.
K står for Kapital. Kapitalen er ikke pengene. Kapitalen er de menneskeskabte ting, der kommer ud af hændernes arbejde med jordens ressourcer. Den faste kapital er bygninger, maskiner og hverdagens øvrige ting.
Landsforeningen J.A.K. har til formål at arbejde for en sund økonomi ved hjælp af rentefri kreditformidling. Som forening har den ikke taget speciel stilling til pengenes grønne ansvar.
Det har Andelskassen J.A.K. Slagelse derimod. Den har tre mål. Det første er at tage et forretningsmæssigt ansvar. Det andet er at tage et socialt ansvar. Det tredje er at tage et økologisk ansvar.

Det forretningsmæssige ansvar er naturligvis også en vigtig del. Vi har et ansvar over for vores ejere, andelshaverne, der gennem deres uforrentede andelskapital er basis for Andelskassen. Andelskassen J.A.K. ser det som sin opgave at sikre alles interesser ved at føre en pengemæssig sund forretning. Dette betyder også, at Andelskassen deltager engageret i kunders start af eksempelvis virksomhed og byggeri. Derved opstår en bedre forståelse for kundens ønsker og behov for finansiering – og ikke blot en beregning af rådighedsbeløb, belåningsgrad og finansiering.

Det sociale ansvar viser sig i pengeinstituttets opbygning. Andelskassen er et andelsselskab. Det har ingen ejere, der kræver et udbytte af deres investering. Alle andelshavere ejer det i fællesskab. Indlånerne har via repræsentantskab og bestyrelse direkte indflydelse på, hvordan deres egne penge skal anvendes.
Det sociale ansvar viser sig også i Andelskassens interesse i lokalsamfundet. Investeringer og aktiviteter styrker driftigheden i lokalområdet. Desuden behandler Andelskassen sine brugere med omsorg og interesse. Bankforretninger kan være en dejlig del af hverdagen.
Andelskassen J.A.K. har naturligvis visionen om det rentefrie samfund. Samfundet, hvor driftighed og virke ikke hæmmes af tunge rentebyrder. Derfor er Andelskassen opbygget på en måde, der understøtter udviklingen hen imod rentefri kreditformidling. De lavt forrentede lån er et udslag af denne bestræbelse.

Det økologiske ansvar har sin egen afdeling i andelskassen. Andelskassen J.A.K. har valgt at skabe en grøn afdeling for at sikre, at de økologiske investeringer ikke bliver udvandede af forretningsmæssige hensyn.

Regnbueforeningen har ansvar for udviklingen af reglerne i den grønne afdeling. Foreningens formål er at sikre Regnbueforeningens medlemmer adgang til at sende deres penge ind i grønne kredsløb. Det vil sige kredsløb, der først og fremmest tager hensyn til natur, miljø, sundhed og livskvalitet.
Den grønne afdelings miljøbegreb udvikles af Regnbueforeningens bestyrelse, der består af indtil flere husmødre med grønne indkøbsvaner, en økonom, en miljøplanlægger, to biodynamiske landmænd m/k samt et par alternative helbredere. Alle personer med mange års erfaring som aktive på miljøområdet.
Regnbueforeningen får sin kreditmulighed fra Andelskassen J.A.K. , hvor regnbuekunders indlån indsættes på rentefrie regnbuekonti. Derved afgiver ”Regnbuekunden” sin lånemulighed til Regnbueforeningen. På den måde opstår der en pulje penge, der kan blive brugt til lån og udvikling af grønne virksomheder og bæredygtige aktiviteter i det hele taget. Indtil nu er Regnbuepengene gået til for eksempel økologiske og biodynamiske landbrug, økologiske dagligvarebutikker, bæredygtigt andelsbyggeri, solfangere, biobrændselsanlæg og vindmøller. Regnbueforeningens medlemmer har via bestyrelsen direkte indflydelse på, hvorledes deres penge skal investeres.
Selvom det økologiske ansvar har sin egen afdeling, er der ikke tale om isolation. Det tætte samarbejde mellem Andelskassen J.A.K. og Regnbueforeningen skaber et frugtbart miljø, hvor der udvikles et miljøbegreb, som er praktisk anvendeligt i et pengeinstitut. Den stadig større forståelse for miljøproblemer medfører, at nye ideer til grønne investeringer fødes og støttes gennem regnbuemidler.

Rente og bæredygtighed – to sider af samme sag
Rentens afskaffelse og den menneskelige frigørelse er det fundament, som J.A.K. bevægelsen siden sin begyndelse har bygget sit hus på. Begge dele er – måske – blevet endnu vigtigere at have som mål.
Vi er som mennesker blevet viklet endnu mere ind i det ”samfundsmæssige” net, der på kryds og tværs binder os tættere sammen både i de menneskelige og økonomiske sammenhænge. Vi er med den tiltagende globalisering blevet endnu mere uden indflydelse på beslutninger, andre lande og regeringer tager. Dette har nationale/lokale omkostninger med både økonomiske og menneskelige konsekvenser (tænk blot på krigen i Irak, og kampen om hvem der skal tjene på disse rædsler). På andre områder har globaliseringen bl.a. via Internettet helt klart været en forbedring i forbindelse med spredning af viden og information og dermed indsigt samt mulighed for demokratisering i traditionelle lukkede samfund.

Andelskassen J.A.K. har for mange år tilbage taget en beslutning om, at vi ville være et pengeinstitut, der kunne betjene kunder i alle samfundslag, og at kunder bliver ”helkunder”. Det vil sige, at nye kunder gerne - med tiden - skulle få tilbuddet om overtagelse af hele deres engagement i kundens tidligere pengeinstitut – altså både indskud og rentebærende lån. Andelskassen J.A.K. finder, at vi gennem vækst kan skabe en bedre udviklingsmulighed og vækst for vores rentefrie og bæredygtige tanker.

Andelskassen J.A.K. og Regnbueforeningen har en fremtidig stor opgave i at fremme den rentefrie og bæredygtige udvikling i Andelskassen og samfundet. En samfundsudvikling, der alene kan styrkes gennem kanalisering af midler til etisk forsvarlige udlån gennem etisk ansvarlige pengeinstitutter. Andelskassen J.A.K. vil gerne være et pengeinstitut, der er med til at skubbe udviklingen i den retning.
 

J.A.K. bladet