J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2009

Arbejdsprogrammet for den nye bestyrelse
Af Jakob Mikkelsen, formand for Landsforeningen J.A.K.

Jeg har efterhånden været med i J.A.K. i en del år, heraf nogle år som formand for Landsforeningen. Jeg er vokset op med J.A.K.. Det kan ses både som en fordel og en ulempe. Mange ting bliver indforståede og måske også temmelig udefinerbare. Derfor er jeg meget glad for den nye bestyrelse. Det har været spændende og udfordrende at arbejde i Landsforeningens bestyrelse, og ind imellem også svært som nu, hvor det i det seneste år blev klart, at vi skulle have sammensat en stærkere bestyrelse.

Der skulle helt naturligt ske ændringer, da Kristen Stagstrup gik af efter mange års stabil indsats som kasserer. Derfor var det et meget positivt træk, at resten af den gamle bestyrelse i forbindelse med aflæggelse af beretningen på forårets repræsentantskabsmøde stillede deres mandater til rådighed. I tiltro til det gik jeg i gang med at finde nye emner til bestyrelsen, og pludselig var der ting, der lykkedes og kom af sig selv. Det lykkedes at finde et stærkt felt af kandidater til valget, dels et nyvalgt medlem af repræsentantskabet, dels blandt medlemmer, nye som gamle, og dertil stillede en region med en kandidat. To af de gamle medlemmer af bestyrelsen stillede ligeledes op. Samlet set et meget stærkt felt på 7 kandidater, hvor der kun kunne blive plads til 6. En af de gamle trak sig, og så var bestyrelsen på plads, da formanden blev genvalgt uden modkandidater.

Der ligger store opgaver og venter. Hosstående liste af opgaver blev vedtaget som arbejdsprogram, og budgettet blev udvidet med et større beløb for at give rum til at gennemføre det. Der er både mere interne rutiner, der skal effektiviseres, og der er større ting, som vil tage lang tid, inden man ser et resultat.

Det er for mig meget vigtigt, at vi får et langt mere sammenhængende J.A.K. i Danmark. Derfor er det meget glædeligt, at der fra Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter er stor velvilje over for Landsforeningens arbejde og en interesse i et langt tættere samarbejde, end det hidtil har været tilfældet. Første skridt på vejen er etableringen af et sekretariatsfællesskab, der skal varetages af et af J.A.K. pengeinstitutterne. Dernæst en hensigt om et nærmere samarbejde om større arrangementer. En model kunne være et indadvendt arrangement for medlemmer af Landsforeningen J.A.K. og brugere af J.A.K. pengeinstitutterne i foråret/forsommeren samt et mere udadvendt arrangement i forbindelse med Landsforeningens repræsentantskabsmøde i oktober.

Der har på de seneste møder i Landsforeningens repræsentantskab været en del snak om vedtægter, men alle forslag er blevet stemt ned. Derfor er det bestyrelsens holdning, at nu må vi koncentrere os om selve arbejdet i bestyrelsen i stedet for rammerne. Skulle det vise sig, at vedtægterne begrænser dette arbejde, tager vi fat på dem, men indtil da vil dette arbejde blive nedprioriteret til fordel af en værdidebat, hvor vi i bestyrelsen definerer og prioriterer det fremtidige arbejde.

J.A.K. for alle
Som det også fremgår af arbejdsplanen, er det bestyrelsens hensigt at tilbyde arrangementer, der retter sig mod en meget bred kreds. Med det menes, at vi både vil tilbyde arrangementer, der er af interesse for ansatte, bestyrelser og brugere af J.A.K. pengeinstitutterne, og arrangementer, som inviterer alle med interesse for et mere retfærdigt samfund ind i fællesskabet herom.

Med mange nye med god energi i bestyrelsen er der lagt op til fornyelse hele vejen rundt. Der kommer nye folk i samarbejds- og strukturudvalget, som vi har valgt at kalde det fremover, og der kommer en ny i både J.A.K. Fonden og i redaktionsudvalget, hvor Finn Bentzen har valgt at stoppe efter mange år som medlem.

Arbejdsplanen

En uprioriteret liste over opgaver for bestyrelsen:

 • Landsforeningens profil i de elektroniske medier (HYPERLINK "http://www.jak.dk” www.jak.dk, Youtube, Facebook osv.)
   
 • Etablering af elektronisk platform for bestyrelse, medlemmer og evt. andre med interesse i J.A.K.
   
 • Markedsføring: Gennemgang og vurdering af eksisterende materiale som foldere osv. samt fremstilling af præsentationsmateriale til brug i oplysningsarbejdet i forbindelse med møder i pengeinstitutterne, i de elektroniske medier, kurser osv.
   
 • Udarbejdelse af programmer for kurser målrettet forskellige grupper i og uden for J.A.K.
   
 • Oplysningsarbejde i samarbejde med J.A.K. pengeinstitutterne - medlemskontakt og oplysningsarbejde i regionerne
   
 • Udarbejdelse af ny strukturplan, der kan aktivere Landsforeningens medlemmer og brugere af J.A.K. pengeinstitutterne, samt udarbejde vedtægter der sætter rammerne for dette
   
 • Udarbejde beskrivelse af forskningsprojekt i forhold til beskrivelse af rentens virkning i samfundet, nationalt og internationalt, evt. i samarbejde med svensk J.A.K.
   
 • Planlægning og afholdelse af international konference om alternativ økonomi med særligt fokus fuldgyldige økonomiske systemer

 

J.A.K. bladet