J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2009

J.A.K. pengeinstitutternes årsregnskaber for 2008
Af Uffe Madsen

Se regnskabstallene her (åbner i nyt vindue)

I forhold til regnskabstallene for 2007 er J.A.K. Andelskasse Rødding fusioneret med Folkesparekassen og indgår dermed i sparekassens tal i 2008.

Til regnskabstallene kan der knyttes følgende bemærkninger:

Størrelse
Den samlede balance er i forhold til tallene fra 2007 steget med 12 %. Markant største procentvise stigning tegner Slagelse sig for med 28 %, og derefter følger Folkesparekassen med 10 % stigning.
Der har været balancetilbagegang i Brenderup og Ebeltoft.

Som følge af den finansielle krise har der i 2008 været stor fokus på likviditeten – dvs. forholdet mellem indlån og udlån, hvor den ideelle situation er en ligevægt mellem disse to faktorer. Den samlede stigning i indlån er på 13 %, og største stigning er opnået i Slagelse med 35 % og i Østervraa med 21 %, hvorimod der er tilbagegang i Brenderup og Ebeltoft.

Stigningen i udlån har over det seneste års tid været reduceret væsentligt i forhold til det foregående år. Den samlede stigning er på 6 %, og største stigning er i Slagelse med 16 % og OIKOS med 14 %. I visse kasser er der tilbagegang i udlån, og her ser vi de største fald i Østervraa og Brenderup.

Som følge af den store indlånsstigning i 2008 er likviditeten samlet set forbedret væsentligt. Ved udgangen af 2007 var der et samlet indlånsunderskud (dvs. indlån mindre end udlån) på 77 mio. kr., hvilket i 2008 er ændret til et indlånsoverskud på 25 mio. kr. Dermed er der skabt et mere harmonisk forhold mellem indlån og udlån. Likviditeten kan også aflæses i udlånsprocenten, der ligeledes er faldet i 2008. Den strammeste likviditet er i Thisted med udlånsprocent på 105. Derefter ligger Folkesparekassen, Ebeltoft og Varde med udlånsprocent på 82-83. Bedste likviditet ser vi i Funder og OIKOS.

Soliditet
Den samlede indbetalte andels-/garantikapital er nu på 44,2 mio. kr. og udviser en stigning på 1,7 % i forhold til 2007.

Solvensprocenten er et udtryk for egenkapital i forhold til aktivitetsniveau, hvor stigende aktivitet med uændret egenkapital giver en faldende solvensprocent. I 2008 beregnes solvensprocenten efter en ny metode ved navn Basel II, hvilket generelt giver en større solvensprocent i sammenligning med den tidligere beregningsmetode.

Største solvensprocent tegner Funder sig som sædvanligt for med 187, men også Ebeltoft har en høj solvens med 44 og Østervraa med 33. Laveste solvensprocent findes hos Slagelse med 13,2.
Som eneste andelskasse har Brenderup negative reserver pr. 31.12.2008, hvilket bevirker, at den indre værdi af andelsbeviserne er under kurs 100.

Indtjening
Den samlede basisindtjening (dvs. resultat før kursregulering og nedskrivninger på udlån m.v.) andrager 7,0 mio. kr., hvilket er et fald på 14 % i forhold til 2007. Der er faldende basisindtægt i Folkesparekassen, Ebeltoft og Rødding, og de største stigninger ligger hos Slagelse og OIKOS.

Der er en samlet kursgevinst på værdipapirer på 1,2 mio. kr., hvoraf Folkesparekassen har en indtægt på 1,7 mio. kr. og OIKOS et tab på kr. 600.000.

Risiko for på tab på udlån m.v. er stigende i disse krisetider, og det kan også ses af regnskabstallene. De samlede nedskrivninger på udlån m.v. er opgjort til 4,1 mio. kr., hvor der i 2007 var en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger med 1,2 mio. kr. De største nedskrivninger i 2008 konstateres i Folkesparekassen, Slagelse og Østervraa, hvorimod der er tilbageførsel af nedskrivninger i Varde.

Største nedskrivning i forhold til udlånssaldo kan konstateres i Slagelse, Brenderup og Thisted.

Alle kasser med undtagelse af OIKOS og Brenderup har positivt driftsresultat i 2008.

Omkostninger
På trods af stigende aktivitet er omkostningsprocenten som følge af forøgede omkostninger generelt steget fra 3,10 til 3,36. Største stigning i omkostningsprocenten ligger i Folkesparekassen, Funder og Brenderup. Derimod kan der konstateres faldende omkostningsprocent i Slagelse og Varde.

Højeste omkostninger i forhold til aktiviteten er i Brenderup, og laveste omkostninger er i Funder, hvilket er samme billede, som vi har set i tidligere år.

Konklusion
Skal en enkelt kasse i 2008 trækkes frem foran andre, må det blive Slagelse, der markerer sig med såvel stærkt stigende forretningsomfang som god omkostningsstyring. Ekspansionen koster dog på solvensen, som nu medvirker til at bremse mulighederne for fremtidig vækst. Andelskassen må i 2009 nødvendigvis bremse op i væksten, såfremt der ikke samtidig tilføres væsentlig egenkapital. Samtidig kan den store nedskrivning på udlån m.v. virke bekymrende.

De svageste tal ses hos Brenderup, hvor der ikke har været vækst i flere år, og hvor soliditeten er minimal. Samtidig ligger omkostningsniveauet på et markant højt niveau.
 

J.A.K. bladet