J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

J.A.K. pengeinstitutter
Opgørelse pr. 30. juni 2007 – halvårsregnskaber

AF UFFE MADSEN

Se opgørelsen over halvårsregnskaberne her (åbner i ny side)

I forhold til regnskabstallene fra halvåret 2006 er Eggeslevmagle Fælleskasse fusioneret med Andelskassen J.A.K. Slagelse og indgår dermed i Slagelses tal i 2007.

Til regnskabstallene kan der knyttes følgende bemærkninger:

Størrelse
Den samlede balance er i forhold til halvårstallene fra 2006 steget med 10,5 %. Største procentvise stigning tegner Østervraa sig for med 44 %, og selv om der ses bort fra fusionen med Eggeslevmagle, har Slagelse en stigning på 21 %. Der har været balancetilbagegang i Ebeltoft, Varde, Thisted og Rødding.

I første halvår 2007 har der generelt været stor fokus på stigende indlånsrenter i pengeinstitutterne, og da J.A.K. pengeinstitutterne normalt ikke tilbyder landets højeste indlånsrenter, kunne man frygte en stagnation i indlån. Alligevel viser regnskabstallene en samlet stigning på 5,7 % i forhold til halvåret 2006. Største stigninger er i Østervraa med 58 %, og Slagelse med 24 % eksklusive fusion, hvorimod der er tilbagegang i Folkesparekassen, Ebeltoft, Varde, Thisted og Rødding.

Stigningen i udlån har over det seneste års tid været forrygende med samlet stigning på 32 %. Alle kasser udviser stigning i udlån, og de største stigninger ligger på Folkesparekassen med 52 % og Østervraa med 49 %, men også Slagelse, OIKOS og Varde udviser store udlånsstigninger.

Den store udlånsstigning i forhold til stigningen i indlån bevirker, at likviditeten strammes til, og samlet set er der ikke plads til yderligere forøgelse af udlånet, såfremt der ikke sker tilsvarende stigning i indlån, eller der fremskaffes likviditet på anden vis.

Soliditet
Den samlede indbetalte andels-/garantikapital er nu på godt 40,5 mio. kr. og udviser en stigning på 0,9 % i forhold til 2006. OIKOS og Folkesparekassen tegner sig for de største stigninger på henholdsvis 2,6 % og 1,5 %.

Største solvensprocent tegner Funder sig som sædvanligt for med 78,9, men også Rødding har en høj solvens med 72,6. Laveste solvens findes hos Folkesparekassen og Slagelse, der begge ligger på 11,2.

Indtjening
Den samlede basisindtjening (dvs. resultat før kursregulering og hensættelser) andrager 4,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 25 % i forhold til halvåret 2006. Alle kasser med undtagelse af Ebeltoft har stigende basisindtægt, og største procentvise stigning findes hos Rødding og Brenderup med over 100 %.

Der er en samlet kursgevinst på værdipapirer på 300.000 kr., der består af gevinst i Folkesparekassen og kurstab i Slagelse og OIKOS.

Hensættelser til imødegåelse af tab på udlån m.v. – nu også benævnt som nedskrivninger – er totalt en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger med 223.000 kr.. Tallet består af tilbageførsel i Ebeltoft og Folkesparekassen, hvorimod der er foretaget nedskrivninger i Slagelse og Varde.

Alle kasser har positivt driftsresultat pr. 30. juni 2007.

Omkostninger
Omkostningsprocenten er som følge af stigende forretningsomfang samlet set faldet fra 3,09 i 2006 til 2,90 i 2007. De fleste kasser har faldende omkostningsprocent, og bedste forbedring findes i Østervraa, Funder og Rødding, hvorimod der er stigende omkostningsprocent i OIKOS og Ebeltoft.

Højeste omkostninger i forhold til aktiviteten er i Morsø, og laveste omkostninger er i Funder, hvilket for begge kasser er samme billede som i tidligere regnskabssammenligninger.

Konklusion
Skal en enkelt kasse trækkes frem foran andre, må det blive Østervraa, der markerer sig med såvel stærkt stigende forretningsomfang som flot indtjening med god omkostningsstyring. Ekspansionen koster dog både på solvens og likviditet, og begge dele medvirker til at bremse mulighederne for fremtidig ekspansion. Det skal dog siges, at solvensen i Østervraa stadig er særdeles flot. 
 

J.A.K. bladet