J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 5 - 2007

Nyt fra bestyrelsen


Nyhedsbreve

På forårets repræsentantskabsmøde i Landsforeningen blev bestyrelsen pålagt at finde en anden form på medlemsinformationen end den hidtidige, hvor J.A.K. bladet ind imellem temanumrene er kommet som en medlemsorientering om arrangementer mm.

Bestyrelsen har besluttet at reducere J.A.K. bladet med de 2 medlemsnumre, således at der kun udkommer de fire temanumre, et i hver kvartalsmåned. Vi vil på samme tid hæve informationsniveauet over for medlemmerne ved at udsende en medlemsorientering 6 gange om året i årets lige måneder. Som medlem kan du modtage denne orientering som:
nyhedsbrev pr. e-mail, hvilket sparer landsforeningen både tid og penge, da
et postet brev med nyhedsbrevet på papir, pakket og frankeret mv. vil koste i omegnen af 10 kr. pr. stk.

Hvis du allerede nu ved, hvordan du vil modtage dit nyhedsbrev, vil det være en stor lettelse for Landsforeningen, hvis du allerede nu meddeler os, hvilken form du gerne vil modtage nyhedsbrevet på. Det sker ved henvendelse til landsforeningen@jak.dk  eller Landsforeningen J.A.K., Drejegårdsvej 4, 8600 Silkeborg. Angiv venligst nøjagtig navn og adresse i henvendelsen.

Alle medlemmer, som vi ikke hører fra inden udgangen af oktober, vil modtage et brev med opfordring til at meddele os, hvordan de fremover ønsker at modtage medlemsorienteringen. Kun medlemmer, der positivt tilkendegiver, at de fremover ønsker at modtage medlemsorienteringen på en af de to ovennævnte måder, vil modtage denne. Beslutningen begrunder vi med, at der ikke er grund til at bruge ressourcer på at sende breve ud til medlemmer, der ligeså gerne eller hellere vil modtage medlemsinformationen pr. e-mail eller til medlemmer, der egentlig slet ikke er interesserede i denne.

Struktur – igen
Bestyrelsen har drøftet situationen i Landsforeningen J.A.K., økonomisk,
medlemsmæssigt osv. Og er kommet til den nok naturlige slutning, at noget må der ske. Første skridt er taget med ovenstående omlægning af 2 numre af medlemsbladet. Det løser dog ikke problemerne med udviklingen i Landsforeningen eller manglen på samme. Landsforeningens bestyrelse har derfor besluttet at nedsætte et strukturudvalg, der skal komme med et eller flere forslag til løsning af J.A.K.s strukturelle udvikling. Fra bestyrelsen er udpeget Lars Fomsgaard og Jakob Mikkelsen, og vi har været så heldige at få tilsagn om deltagelse i udvalget fra Peter Djurtoft, Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter og Uffe Madsen, Silkeborg. Det forventes, at udvalget kan komme med et oplæg til diskussion senest på efterårsrepræsentantskabsmødet i oktober 2008.

Jakob Mikkelsen
fung. formand


Deltagelse i repræsentantskabsmødet den 28. 10. 2007
Der skal her lyde en opfordring til at deltage i efterårets repræsentantskabsmøde i Silkeborg. Selve repræsentantskabsmødet ligger om formiddagen. Her afholdes den ekstraordinære generalforsamling, og bestyrelsen orienterer om årets arbejde til nu, samt hvad den vil gøre resten af året. I år er der indlagt en ekstraordinær generalforsamling, da der skal vælges en ny formand. Desuden skal der evt. vælges et medlem til bestyrelsen, hvis et af de siddende bestyrelsesmedlemmer skulle blive valgt til formandsposten. Alle medlemmer kan deltage i mødet, men kun de regionsvalgte repræsentanter har stemmeret.

Vi har igen i år lagt os i selen for at få en topaktuel person til eftermiddagsmødet. Ane Bodil Søgaard er en virkelig kapacitet på sit område, nemlig økologisk forskning, og hun vil dele så meget af sin viden, som tiden tillader, med os. Grib denne enestående chance og slut op.

Tilmelding:
Kommer du til efterårsrepræsentantskabsmødet, skal du tilmelde dig til Landsforeningens sekretariat senest 18. oktober (se bladets kolofon). Er du valgt repræsentant, regner vi selvfølgelig med dig, og skulle du mod forventning ikke komme, er det vigtigt, at du husker at melde fra, også til Landsforeningens sekretariat.

Jakob Mikkelsen
fung. formand


Til repræsentantskabet m.v.

Formandsposten i Landsforeningen J.A.K.

Foreningens formand Ejgil Jensen har meddelt, at han af personlige årsager ikke ønsker at fortsætte på posten som formand for Landsforeningen J.A.K., og han har trukket sig med omgående virkning.

I den anledning har der været afholdt et hasteindkaldt bestyrelsesmøde til drøftelse af situationen, og det blev her vedtaget at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til afholdelse søndag den 28. oktober i Silkeborg med det formål at vælge en ny formand for den resterende del af valgperioden. Mødet bliver således en del af det møde, som normalt holdes om efteråret, og som tidligere er bekendtgjort.

Bestyrelsen har taget Ejgil Jensens beslutning til efterretning. Indtil det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober fungerer Jakob Mikkelsen som formand for Landsforeningen JA.K.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Lars Fomsgaard (sekretær)

 

J.A.K. bladet