J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2007

Referat fra Landsforeningen
J.A.K.s repræsentantskabsmøde den 24. marts 2007

Lis Poulsen bød forsamlingen på 20 personer velkommen til Odense og ønskede alle et godt møde.

1. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
Jens Rasmus Laursen og Kurt Poulsen blev foreslået og valgt til stemmetællere uden modkandidat.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Uffe Madsen som dirigent for repræsentantskabsmødet. Der var ikke yderligere forslag fra forsamlingen, så han blev valgt til posten. Han konstaterede, at repræsentantskabsmødet var varslet på rette vis og inden for fristen i vedtægterne. Han konstaterede, at der var 16 stemmeberettigede til stede, og da der var en enkelt fuldmagt, blev det til 17 stemmeberettigede i alt.

3. Valg af 2 referenter
Bestyrelsen foreslog Kristen Stagstrup som referent. Da der ikke var yderligere forslag, blev forsamlingen enige om, at han alene varetager referentposten suppleret med formandens notater fra mødet.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Lis Poulsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning (se side 4-5).

Efter formandens aflæggelse af beretningen var der en debat om spørgsmålet med udskiftning af medlemsnumrene (2 blade) med en medlemsorientering udsendt pr. post eller mail. Der vil umiddelbart være økonomiske fordele ved at skifte fra bladform til brevform, og med foreningens økonomi i tankerne kunne det være oplagt at ændre formen. Efter en del debat om emnet blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet og kan foretage ændringen, hvis den finder det formålstjenligt. Der sker ingen ændring for de 4 temanumre om året.

I beretningen var der også et afsnit om en omskrivning af formålsparagraffen. Teksten i vedtægterne kan ikke ændres, men der har været ønske om en lettere tekst til ”dagligt brug”. Emnet har været genstand for drøftelse på flere møder, og det blev i efteråret 2006 pålagt bestyrelsen at komme med et udspil på grundlag af repræsentantskabsmødets arbejdsmateriale. Der var en livlig debat om emnet, og der blev givet udtryk for, at opsætningen af teksten ikke er af vedvarende karakter, men skal være genstand for en løbende tilpasning efter de aktuelle forhold.

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet for 2006 med et underskud på kr. 11.000 mod et budgetteret underskud på kr. 55.000. Efter fremlæggelsen var der enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt af forsamlingen.

6. Bestyrelsens forslag til budget og arbejdsplan
Kassereren fremlagde et budget for 2007 med et underskud på kr. 38.000. Der blev stillet flere spørgsmål til baggrunden for budgettet, og der blev fremsat forslag til en stigning i kontingentet. Det mest vidtgående forslag på kr. 450 inkl. regionskontingent fik 2 stemmer og bortfaldt derfor. Et forslag til et samlet kontingent på kr. 400 fik 14 stemmer, og det blev derfor vedtaget. Kontingentet til Landsforeningen er fra næste kontingentår fra 1. juli 2007 på kr. 350 plus regionskontingent på kr. 50. For pensionister og studerende samt medlemmer uden bladhold bliver det fremtidige årlige kontingent på kr. 175 til Landsforeningen plus regionskontingent på kr. 50 eller i alt kr. 225 om året.

Der var ikke i denne ombæring lavet en arbejdsplan, da det på forhånd var givet, at der ville ske nogen udskiftning i bestyrelsens sammensætning, og derfor ville man give luft til den nye bestyrelses fremtidige arbejde. Forsamlingen tog dette til efterretning.

7. Indkomne forslag
Henry Nielsen, Ebeltoft havde genfremsat sit forslag fra sidste år, hvor det ikke blev vedtaget. Forslaget rummer 3 elementer

  • Omlægning af regnskabsåret til at følge kontingentåret i stedet for kalenderåret.
     
  • Ændring af beregningsmåden for antallet af repræsentanter til at være en procentdel af medlemmerne i de enkelte regioner i stedet for den nuværende tabelform.
     
  • Vedtægter og forretningsorden for regionerne trækkes ud af Landsforeningens vedtægter og fastsættes af den enkelte region.
     

Der var en del debat om forslaget, hvorefter dirigenten valgte at sætte punkterne til afstemning under ét. Der var 2 stemmer for forslaget, som således bortfaldt i sin helhed.

Det blev pålagt bestyrelsen at arbejde videre med de problemstillinger, som ligger i forslaget, med henblik på at komme med forslag til en eventuel justering af vedtægterne på repræsentantskabsmødet i efteråret 2007.

8. Valg af formand
Lis Poulsen havde på forhånd tilkendegivet, at hun ikke ønskede at modtage genvalg. Forsamlingen foreslog Ejgil Jensen og Jakob Mikkelsen til formandsposten. Afstemningen gav til resultat, at Ejgil Jensen fik 9 stemmer og Jakob Mikkelsen fik 7 stemmer. Der var afgivet én blank stemme.

9. Valg til bestyrelsen
Efter at et af de øvrige medlemmer i bestyrelsen var valgt som formand, skulle der besættes 2 poster i bestyrelsen. Lars Fomsgaard og Britha Brodersen blev foreslået til de 2 poster, og da der ikke kom yderligere forslag til posterne, blev disse 2 personer valgt uden afstemning.

10. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor for ét år
Der var forslag om at genvælge de 2 nuværende revisorer, og da der ikke var yderligere forslag, er Orla Korsholm og Kresten Hyldahl valgt for det næste år.

11. Valg af en intern kritisk
revisor for ét år samt en suppleant for samme
Uffe Madsen beklæder posten i øjeblikket og blev foreslået til posten. Uden modkandidat og uden afstemning varetager han posten det næste år. Sædvanen tro blev der ikke valgt nogen suppleant til denne post.

12. Eventuelt
Jakob Mikkelsen takkede Lis Poulsen for 13 års arbejde i bestyrelsen, hvoraf de sidste 5 år har været i formandsstolen. Ejgil Jensen takkede for valget til formandsposten.

Uffe Madsen gav en orientering om arbejdet i J.A.K. Fonden, hvor udgivelsen af en bog om J.A.K. er den største opgave i øjeblikket, og man regner med, at bogen vil være færdig i starten af 2008.

Repræsentantskabsmødet hævet.

Efterfølgende var der et indslag om Den Selvejende Landsby i Hundstrup på Sydfyn, som 2 af beboerne gav en interessant orientering om. 

Referent: Kristen Stagstrup
 

J.A.K. bladet