J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 3 - 2007

Bestyrelsens beretning for
Landsforeningen J.A.K. året 2006

 

“Vi begyndte vort arbejde med den frejdige tro, at hvad menneskene enedes om at hjælpes ad med ved brug af fredelige midler og til fællesskabets sande vel, det kunne ikke dræbes.
Jo større modstand vi mødte, desto inderligere blev vor overbevisning, og hvis det hele havde været et arbejde på vaklende tvivl om det gode og rigtige eksisterende, så havde vi ikke været her i dag”.

Med dette citat af stifteren K. E. Kristiansen indledte bestyrelsen år 2006 med at udsende en pressemeddelelse i anledning af Landsforeningen J.A.K.s 75 års jubilæum.
Pressemeddelelsen dannede grundlag for en del avisartikler om J.A.K. og J.A.K. pengeinstitutterne rundt omkring i landet. Enkelte steder blev det også til interview i lokalradioen.

Jubilæumsåret er også blevet markeret med et par arrangementer i enkelte regioner, så vi håber dermed, at kendskabet til J.A.K. er nået lidt længere ud.

Repræsentantskabsmøder
Forårets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Odense den 25. marts med 25 deltagere. Som et supplement til beretningen havde en repræsentant fra hver region ordet for en kort orientering.
Der var indkommet forslag fra Henry Nielsen, Ebeltoft om vedtægtsændringer. Essensen af forslagene var en omlægning af regnskabsåret i foreningen til at følge kontingentåret. Derudover skulle beregningen af regionernes repræsentanter ændres til en procentdel af medlemskredsen, og endelig skulle regionernes vedtægter tages ud af Landsforeningens vedtægter, og regionerne skulle selv opsætte forretningsorden for deres virke. Forslagene blev debatteret, og afstemningen om de oprindelige forslag gav 16 stemmer af 19 mulige mod forslaget, som derved bortfaldt.

Kristen Stagstrup blev genvalgt for en ny 3-årig periode. Finn Bentzen lod sig i 2005 genvælge for ét år og ønskede at stoppe. I stedet blev Jakob Mikkelsen valgt og trådte derfor ind i en 2-årig valgperiode.
Efterårets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Odense den 28. oktober med 31 deltagere.
Efter en orientering fra bestyrelsen blev dagen brugt til at debattere emnet: Hvad vil vi med J.A.K. – og hvad er formålet med J.A.K.?
Dette foregik i gruppearbejde og sluttede af med en konklusion fra alle grupper. Materialet har dannet grundlag for en nutidig udformning af foreningens formålsparagraf.

Bestyrelsen
På forårets repræsentantskabsmøde blev som tidligere nævnt Jakob Mikkelsen nyvalgt til bestyrelsen.
Niels Højmark meddelte i løbet af året, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Ejgil Jensen som næstformand, Kristen Stagstrup som kasserer og Jakob Mikkelsen som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har besluttet, at der fremover kan udbetales 800 kr. om året i telefongodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

Økonomi
Årsregnskabet for 2006 udviser et underskud på 11.000 kr. Landsforeningen har i året 2006 haft et underskud på 12.000 kr. mod et budgetteret underskud på 55.000 kr. Dertil kommer et overskud i regionerne på 1.000 kr., som ikke er budgetteret. Forskellen skyldes i det væsentlige, at der har været en større kontingentindtægt som følge af kontingentbetaling fra et pengeinstitut. På udgiftssiden har der været et mindre beløb på omkostninger end budgetteret, og bladet har haft en lidt bedre økonomi.
Egenkapitalen udgør herefter 267.222 kr., heraf udgør regionernes formue 169.238 kr.
Vi har fået tilsagn fra langt de fleste J.A.K. pengeinstitutter om kontant tilskud – nemlig 100 kr. pr. mio. i balance – kun få er endnu ikke med.

Medlemstal
Der har været en lille tilbagegang i medlemstallet fra 589 til 564.
Almindelige medlemmer er gået fra 450 til 433, husstandsmedlemmer fra 43 til 41, studerende og pensionister er steget fra 87 til 90.
Der er i årets løb tegnet 20 nye medlemskaber.
Kristen har lavet lidt statistik over nye medlemmer og abonnenter, som han vil komme ind på senere sammen med gennemgang af regnskab.

J.A.K. bladet
Også i 2006 er det lykkedes et flittigt redaktionsudvalg at samle artikler til 4 temanumre. Jubilæumsnummeret blev trykt og solgt i 600 ekstra eksemplarer.
Der er udsendt 2 medlemsnumre. Bestyrelsen vil gerne have en drøftelse med repræsentantskabet om en eventuel udgivelse af medlemsorientering i anden form.
Vi har i dag en stor portoudgift, efter at de nye satser er indført, og selvom vi får ca. 12.000 kr. i distributionstilskud, så giver bladet et underskud. Der vil være en stor besparelse på bladet ved ændring af medlemsnumrene til en medlemsorientering, som bestyrelsen selv pakker.

Vi sender nu J.A.K. bladet direkte ud til en stor del af Folkesparekassens garanter.
Andelskasserne er tilbudt samme ordning, men endnu er der ingen, der har ønsket at få bladet sendt direkte ud til andelshaverne. Det er en ret overraskende situation, da det må være i alles interesse at få J.A.K. bladet ud til så mange som muligt, og det er et rigtig godt tilbud til andelskasserne.

Hjemmeside
Der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer af hjemmesiden i løbet af året, men der har ikke været kræfter til de store ændringer.

Regionerne
Regionerne har en god økonomi – samlet en formue på 169.238 kr., hvilket har været stigende gennem de sidste år. Bestyrelsen kan kun opfordre til mere aktivitet eventuel sammen med pengeinstitutterne i regionerne.

ØKOntopuljen
Bo Nielsen er i 2006 indtrådt i ØKOntogruppen i stedet for Kurt Poulsen.
Deltagende pengeinstitutter er i dag: Folkesparekassen, Eggeslevmagle Andelskasse, Andelskassen J.A.K. Østervrå, Andelskassen J.A.K. Varde samt Funder Fælleskasse.
Der er ydet fire lån til bæredygtige projekter fra puljen på tilsammen 775.000 kr. Lånene er ydet til et økologisk bageri, en privat vindmølle, et halmhus samt et selvforsynende landsbyprojekt. Der er i øjeblikket rentefrie midler til rådighed, så der kan ydes yderligere 10 lån af max. 250.000 kr.

HD projektopgave
3 unge har i 2006 lavet HD projektopgave i Erhvervsøkonomi med Samfundsøkonomi som bifag.
De havde valgt J.A.K. bevægelsen, Folkesparekassen og rentefri økonomi som tema. De sluttede med en meget fin karakter. Vi har haft en del møder mv. med dem i forbindelse med projektet.
Vi har fået lov til at udlevere deres rapport, såfremt der er nogen, der ønsker at få den tilsendt enten på papir eller mail.

J.A.K. pengeinstitutterne
Der er blevet udfærdiget en ny brochure. Vi har haft unge reklamefolk sammen med et udvalg på tværs af Foreningen af J.A.K. Andelskasser og Landsforeningen til at samarbejde om brochuren, som i øvrigt er finansieret af tipsmidler.

Som vi orienterede om på efterårets repræsentantskabsmøde, meldte Fælleskassen Samøkonomi sig ud af Foreningen af J.A.K. andelskasser i 2006 og ønskede ikke længere at have en repræsentant i Landsforeningen J.A.K.s repræsentantskab. Vi anser det for et tab for J.A.K. som helhed og appellerer til regionen om et nært samarbejde om at bevare J.A.K. aktiviteter i området.

Vi kom heller ikke igennem 2006 uden fusioner. Eggeslevmagle Fælleskasse blev i slutningen af 2006 overtaget af Andelskassen J.A.K. Slagelse.

Formålsparagraf
Vi har det sidste år arbejdet med at formulere en ny formålsparagraf til dagligt brug.
Det har været sendt ud til regionerne til drøftelse, og vi har haft gruppearbejde på efterårets repræsentantskabsmøde.
Der er lagt et væsentligt og vigtigt stykke arbejde i regionsbestyrelserne og repræsentantskabet, som har gjort det muligt for bestyrelsen at lave dette færdige oplæg:

J.A.K. arbejder for et nyt bæredygtigt og etisk forsvarligt økonomisk system, der bygger på ligeværd og demokrati.

J.A.K. er et åbent samarbejde mellem ligesindede, der ønsker en økonomi, der er baseret på menneskelige og etiske værdier frem for spekulation og udbytning.

J.A.K. arbejder for et pengekredsløb til fremme af et bæredygtigt samfund.

J.A.K.s opgave er at udbrede kendskabet til det ideologiske grundlag, samt arbejde for at udbygge og skabe aktiviteter, der fremmer formålet.

Fremtiden
Bestyrelsen kunne godt ønske sig en større opbakning fra medlemmerne, når der afholdes møder rundt i landet.
Vi har i bestyrelsen talt om, at det kan blive nødvendigt med vedtægtsændringer i nær fremtid. Vi har et faldende medlemstal og har problemer med at finde det antal bestyrelsesmedlemmer, som der ifølge vedtægterne skal til. Er der i fremtiden behov for en bestyrelse på 5 til den aktivitet, der er i foreningen?
Hvad sker der med foreningen? Vi har et stadigt faldende medlemstal og et faldende antal repræsentantskabsmedlemmer.
Er det tiden, der er imod os – skal vi bare køre vores forening på et lavere blus i en periode og holde os klar til at geare op igen, såfremt medlemstilgangen øges.

En ting er helt sikkert:
Vi er mange, der ønsker at bevare Landsforeningen J.A.K. under en eller anden form uanset antallet af medlemmer. 
 

J.A.K. bladet