J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2007

Fonden Sindsro vil hjælpe psykisk syge
Af Steen Kofoed

”30 milliarder danske kroner er de direkte og
indirekte omkostninger i forbindelse med
psykiske lidelser. Det er langt mere end nogen anden sygdom i Danmark”.

(Kilde: Psykiatrifonden)

Det er på tide, at vi som samfund vælger at kigge på, hvad vi tilbyder af hjælp til de psykisk syge og ikke mindst kigger på, hvordan vi vælger at bruge vores ressourcer på at hjælpe disse forpinte mennesker.
Den hjælp, vi primært tilbyder i dag, er medicin, da det verdensbillede, vi som samfund bygger på, er naturvidenskaben. Alt skal kunne måles og vejes, og dermed bliver kemien det eneste saliggørende og løsningen på psykiske sygdomme.
Virkeligheden er, at vi mennesker er meget mere, end det der kan måles og vejes – mennesket har en sjæl, som påvirker og styrer den fysiske krop - og dermed styres de kemiske reaktioner af ”noget”, som ikke kan måles og vejes. Desværre bliver vores evne til at hjælpe begrænset af vores trosbillede, vores måde at opfatte verden på. Det første skridt for at kunne komme videre som samfund er, at vi hver især må erkende, at vi alle individuelt og som gruppe er begrænset i vores måde at opleve livet på.

Årsagen til udvikling af psykisk sygdom er et komplekst spørgsmål, og der er selvfølgelig ikke et enkelt eller entydigt svar, hverken at det kun skyldes nogle kemiske reaktioner i hjernen, arv eller miljø eller sjælens indvirkning på hjernen.
Enhver form for ubalance i sindet beror på fortidens beslutninger, taget enten bevidst eller ubevidst. Beslutningerne bygger på oplevelser, enten af positiv eller negativ karakter, og dermed skabes livsoplevelsen. Disse oplevelser og beslutninger manifesteres enten som erfaringer eller begrænsninger i menneskets følelses- og tankeverden - og via dem påvirkes og styres nervesystemet, den fysiske krop og hjernen.

”I 2004 blev forbruget af medicin til psykiske lidelser i Danmark opgjort til ca. 570 millioner (opgjort i apotekernes indkøbspris). Over halvdelen blev brugt på medicin mod psykoser.”
(Kilde: Lægemiddelindustriforeningen)

Generelt kan man sige, at et psykisk sygt menneske har oplevet ikke at blive accepteret eller rummet med sin psykiske smerte, hverken af udenforstående eller af sig selv. Og i denne adskillelse fra sig selv og sin smerte opstår flugten væk fra området i sindet.

Behandlingen Sindsro
Første skridt i en behandling er at standse ”flugten” via sindsro, så en bevægelse tilbage mod sig selv kan begynde.
Sindsro er en enkel og revolutionerende energiteknik, der har det formål at hjælpe klienten til at få etableret en kontakt til sin egen indre sindsro. Behandleren overfører sin egen sindsro til klienten, for dermed at aktivere klientens sindsro. Efter gentagne behandlinger begynder klientens egen sindsro at få mere og større magt i klientens eget liv. Dette giver et overskud til at bevæge sig videre i sin egen helbredelse.

Næste skridt er at få hjælp til at øve sig i at tage ansvar for sine følelser, sin smerte og sit ubehag, og dermed komme endnu tættere på sig selv og livet i det hele taget.
På hospitalet Sindsro vil alle tilbud bære præg af filosofien sindsro:

 • Behandlingen sindsro, massage og zoneterapi
   
 • Blid erkendelsesterapi, der skal give ansvaret for livssituationen tilbage til klienten
   
 • Sund og afbalancerende kost, som har til formål at give kroppen ro
   
 • Et udtryksrum, hvor en kunstner skal støtte klienten i at udtrykke sine indre tilstande, så sindsroen vil kunne brede sig endnu mere
   
 • Rolige og smukke omgivelser, hvor det vil være formålstjenlig at udføre praktisk arbejde

Jeg mener, at hvis man tilgodeser sind, krop og ånd i helbredelsesprocessen og samtidig gør det enkelte menneske ansvarlig for sit eget liv i takt med, hvad personen evner, så vil der igen opstå balance i sind og krop. Kærlighed skal være bærebølgen i alt arbejde med andre mennesker. Det vil sige respekt, rummelighed, forståelse, omsorg og ydmyghed.
Eller som Søren Kierkegaard har formuleret det:

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han — men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer”.

Hospitalet Sindsro ønsker at tjene de psykiske syge.

Jeg tror og ved, at vejen til helbredelse findes i hvert enkelt menneske. Vi må som udenforstående, efter bedste evne, hjælpe hver enkelt med at genfinde sine ressourcer og healende kraft, og det på hver sin måde. Om man er ateist, muslim, buddhist, kristen er ikke vigtigt. Hver eneste menneske har sin tro – vi tror på mennesket, vi tror på noget større, og vi tror på at vejen er ind i os selv, og det betyder bl.a. at tage ansvar for dette NU.

Initiativtageren til Hospitalet Sindsro, healeren og forfatteren Steen Kofoed (kendt fra TV m.m.), har gennem 18 års arbejde udviklet healingmetoden ”Sindsro”. Metoden støtter den psykisk syge i at genskabe balancen i krop, sind og ånd, dæmper sindets løbske aktivitet og giver den syge rum til at være modtagelig for terapeutiske tiltag.
Steen Kofoed udtaler: ”Et menneske, som bliver psykisk syg er som en, der falder over bord fra et skib. Der er mange, der falder over bord i Danmark. Samfundet smider redningsbælter ud i stedet for at samle dem op. Hospitalet Sindsro vil ”samle dem op af vandet”.”

Du kan læse mere på: www.sindsro.dk 

”Hver anden danske familie kommer i kontakt med det
psykiatriske
behandlingssystem”

(Kilde: Psykiatrifonden)
 

 

J.A.K. bladet