J.A.K. bladet

Artikel fra J.A.K.-bladet nr. 1 - 2007

Fremtidens energiforbrug er et fælles ansvar

Af Kåre Albrechtsen, Sekretariatsleder hos Energitjenesten


Energibesparelser og vedvarende energi er tilbage på den politiske dagsorden. Selv borgerlige politikere argumenterer nu for væsentligheden af en forstærket indsats på energiområdet. Årsagen til dette skyldes nok delvist en større forståelse for de miljømæssige konsekvenser af energiforbruget. Der er dog andre argumenter, som for en del politikere er mere tungtvejende. Hvis udviklingen i efterspørgsel på olie fortsætter med at stige, vil verden inden for ganske få år nå såkaldt ’peak-oil’, hvor efterspørgslen overstiger produktionskapaciteten. I den situation vil prisen på olie stige. Desuden vil de lettilgængelige olieressourcer i Nordsøen blive udtømt. Disse forhold vil kunne gøre Danmark og Europa næsten helt afhængige af olie- og gasleverancer fra Rusland og de arabiske lande. Fra et sikkerhedspolitisk synspunkt er dette ikke behagelige udsigter.
Dette argument spiller en stor rolle i EU’s planlægning af energiforsyning og forbrug. Nogle argumenterer for at anvende mere atomkraft, men selv en flerdobling af atomkraften vil ikke være nok til at løse problemet, slet ikke for transportsektoren, der har størst afhængighed af olie.

Danmark skal leve af energiteknologi i fremtiden
Fra Danmarks synsvinkel ligger der desuden en vigtig indgang til energiområdet, som også er gået op for mange politikere. Det ser ud til, at energiteknologi er et af de væsentligste svar på spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Til trods for den manglende politiske opbakning siden VK-regeringen kom til i 2001, er det lykkedes en række af de industrier, der var sat i gang tidligere, at ekspandere til en eksport på over 30 mia. kr. om året. Danmark har på energiområdet chancen for både at være med til at fremme en bæredygtig udvikling og tjene penge til at opretholde et højt velfærdsniveau.
Hvis udbredelse af dansk energiteknologi fortsat skal udvikles, er det vigtigt, at Danmark også selv er med fremme. Det vil både give energivirksomhederne et hjemmemarked og et udstillingsvindue. Dette vil blive vigtigt i konkurrencen for, at også andre lande har fået øje på mulighederne inden for energiteknologi.
Men ikke nok med det: Hvis Danmark skal omstilles til bæredygtig energiforsyning, så kræver det en indsats, der ikke kun drives af virksomheder. Politikerne skal skabe rammer og motivation for bæredygtige løsninger. Rammer i form af regler for energiforbrug og motivation i form af penge til forskning, udvikling og demonstration. Det er afgørende, at befolkningen bakker initiativerne op. Uden befolkningens opbakning vil politikerne være tilbageholdende med at prioritere miljøinteresser, og det vil desuden være svært at få en omstilling udført i praksis, da miljø- og energimæssig omstilling kræver, at mange involverer sig. Uanset om der skal isoleres, opsættes solfangere, forbruges anderledes, udskiftes til mindre forbrugende apparater eller lignende, så kræver det, at mange mennesker handler.

Er du i tvivl, så spørg Energitjenesten
Energitjenesten er etableret af Organisationen for Vedvarende Energi, www.ove.org, og energi- og miljøforeningerne i Danmark, www.s
ek.dk, og er primært finansieret af Energisparepuljen. Energitjenesten arbejder med at involvere mennesker i energi- og miljøarbejdet, både i form af aktiviteter af mere folkeoplysende karakter og ved at være direkte handlingsanvisende, når man som forbruger står overfor at skulle vælge f.eks. opvarmningskilde eller ønsker at reducere sit el- eller varmeforbrug.

Alle i Danmark kan få gratis og uvildig energivejledning fra Energitjenesten. Det kan ske via hjemmesiden, www.energitjenesten.dk, eller ved at ringe til 70 333 777, der automatisk stiller om til den lokale Energitjeneste. Energitjenesten har 12 afdelinger, så der er også mulighed for at tage hensyn til lokale forhold. Hvis den lokale afdeling ikke umiddelbart kan svare, går spørgsmålet videre til Energitjenestens net af eksperter, der har specialiseret sig inden for relevante fagområder.

Mange henvender sig i forbindelse med, at kravene til ombygning og nybyggeri er blevet strammet med det nye tillæg til bygningsreglementet, eller pga. de skærpede regler for energimærkning af bygninger, hvor Energitjenesten har indgået aftale med Energistyrelsen om distribution af informationsmaterialer. Interessen for vedvarende energiløsninger er også voksende pga. den stigende oliepris, der allerede nu gør, at solfangeranlæg er mere rentable end dengang, der var tilskud.

Lærere kan få inspiration til energiundervisning
Lærere kan også henvende sig til Energitjenesten og få inspiration til undervisningen. Bl.a. kan de se eksempler på, hvad der har været gennemført på andre skoler, og hente undervisningsmaterialer til brug for undervisningen og finde besøgssteder. Energitjenesten har to ’energibusser’, der tager ud til arrangementer som det netop overståede ’Energiens Roadshow’, der besøgte 10 danske byer og blev besøgt af over 6.000 skoleelever.

Håndværkerne bliver ambassadører for bæredygtige energiløsninger
Når det drejer sig om at få installeret energibesparende løsninger i den enkelte husholdning, er håndværkerne i en central rolle. Håndværkere har ofte travlt og ønsker ikke at spilde tid på at skulle sætte sig ind i noget nyt, medmindre det kan føre til et ekstra salg. Energitjenesten målretter aktiviteter mod håndværkere, så de kan få fordelagtig viden serveret. Det sker bl.a. via en lang række faktaark, hvor af mange også er relevante for folk, der bare er almindeligt interesserede. Faktaarkene kan findes på www.energitjenesten.dk. Der bliver også arrangeret kurser i samarbejde med håndværkernes brancheorganisationer. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt de råd vedrørende energi, man får af sin håndværker, holder, så er man også meget velkommen til at kontakte Energitjenesten.

Butikker og institutioner kan gøre en forskel
I den kommende tid vil der dukke lokale Grøn Butik og Grøn Institution mærker rundt op i danske byer. Der er både potentiale energibesparelser og interesse fra butikker og institutioner, især når det kan give et bedre image.

Gør en indsats for en bæredygtig energiforsyning
For at gavne miljøet og for at få Danmark i god international position er det vigtigt, at vi alle bidrager til at reducere energiforbruget og fremme vedvarende energi. Energi- og miljøforeningerne tager gerne imod nye medlemmer, uanset om det bare drejer sig om lejlighedsvis støtte eller en større indsats. For at Energitjenesten skal fungere optimalt, er det brug for lokale ildsjæle, der vil være med til at skabe opmærksomhed hos befolkning, erhvervsliv og politikere. o

J.A.K. bladet